faculties_present_img

„Дни на физиката“ от 25 до 29 април 2017 г.

Physics .jpg

Мероприятието се провежда в рамките на “Дни на науката” на ТУ-София и се организира от Катедра по приложна физика повече от 15 години.


Основната цел на тези дни е да популяризира физиката между студентите на ТУ-София. За студентите се изнасят научно-популярни и научни лекции и доклади от студенти и преподаватели от различни университети, както и от известни български физици в страната и чужбина. Мероприятието тази година е посветено на Исак Нютон и Мария Склодовска-Кюри.


За контакти:                                                                                            За повече  информация:
проф. дтн С.Александрова salex@tu-sofia.bg                               уеб сайт: http://phys.tu-sofia.bg/physdays.html
проф. д-р И. Копринков igk@tu-sofia.bg
доц. д-р Е.Халова ehalova@tu-sofia.bg