Кандидатстване за ОКС "магистър" - Изравнително обучение

Факултет: Факултет по транспорта
Специалност: Авиационна техника и технологии
Професионално направление: 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
Обучение: Изравнително
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

 

Кандидатстване за магистър – „Авиационна техника и технологии“ изравнително обучение
 
Факултет: Факултет по транспорта
Специалност: „Авиационна техника и технологии“
Професионална направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация“
Обучение: Изравнително
 
За всички, завършили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ от област на висше образование 5 „Технически науки“


Срок на обучение: 1 година Форма на обучение: редовна (платено обучение)  ...
Още...
Факултет: Енергомашиностроителен Факултет
Специалност: Дизайн и технологии за облекло и текстил
Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
Обучение: Изравнително
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

извън 5. Технически науки


Обучението се извършва в три семестъра и е платено (таксите ще бъдат обявени на сайта на ТУ-София).

ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ОБУЧЕНИЕТО СИ В МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СПЕЦИАЛНОСТТА

...
Още...
Факултет: Енергомашиностроителен Факултет
Специалност: Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти
Професионално направление: 5.4. Енергетика
Обучение: Изравнително
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

Технически науки


Катедра „Топлинна и хладилна техника“  приема студенти:

За изравнително обучение за образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти“ за завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър“  и/или „магистър“ по д...
Още...