faculties_present_img

Кандидатстване за магистър - Електроника

Факултет: Факултет Електронна техника и технологии

Специалност: Електроника

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Обучение: Изравнително

За всички, завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от област:

4. Природни науки, математика и информатика
5. Технически науки
7.  Здравеопазване и спорт
9. Сигурност и отбрана

Описание:

Обучението е съобразено с най-новите постижения в областта на електрониката, както и с образователните и изследователските програми на водещи европейски университети.

 

 

Краен срок: 2018-10-10

Допълнителна информация:

ПРАВИЛА

ЗА ИЗРАВНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ И ЗА КЛАСИРАНЕ ЗА МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ЕЛЕКТРОНИКА НА КАНДИДАТИТЕ
завършили образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър по друга специалност

         Приемането на студенти за образователно-квалификационна степен  “магистър по електроника” от кандидатите завършили образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър по друга специалност се извършва с конкурс по документи. Право да кандидатстват имат всички завършили степен “бакалавър” или “магистър” по други специалности от професионална област 5. Технически науки,1. Естествени науки и 7. Здравеопазване и спорт.
         Ще се приемат завършили бакалаври или магистри със среден успех над добър /среден успех от дипломна защита и от курса на следване/.
         Изравнителното обучение е платено. Таксите за обучение се определят ежегодно от АС на ТУ-София.
         Успешно завършилите изравнителното обучение могат да продължат обучението си за магистър, срещу заплащане.
         Класирането на завършилите изравнителното обучение се извършва на базата на средния успех (над добър ), формиран от предметите, включени в учебния план за изравнителното обучение и среден успех  от оценките от държавните изпити или оценката от защитата на дипломната работа на вече завършената бакалавърска или магистърска степен. Kласираните студенти продължават обучението си със студентите, обучаващи се за магистър, завършили същата специалност в бакалавърската степен.
         Изравнителното обучение на завършили степен “бакалавър” или “магистър” по други специалности от професионална област 5. Технически науки, 1.Естествени науки и 7. Здравеопазване и спорт. се извършва по учебен план на ФЕТТ за изравнително обучение за срок от 1 година.
            Допустимо е признаването на вече изучавани дисциплини.
       При завършена степен  бакалавър или магистър във ФКТТ, ФКСУ, ФА, ЕФ, ТФ и МФ на ТУ-София и специалност „Инженерна физика“ от всички университети е допустимо приемане за магистър без изравнително обучение с до 5 приравнителни изпита. При завършена степен  бакалавър или магистър в сродни на горе изброените факултети от други технически университети също е допустимо приемане за магистър без изравнително обучение с до 5 приравнителни изпита.

Срок за подаване на документи: от 01.09.2018 г. до 08.10.2018 г., в Студентската канцелария на ФЕТТ – бл. 1, ет. 3, каб.1331, ТУ – София, гр. София, бул. Кл. Охридски № 8.

Класиране:  09.10.2018 г.

За справки: г-жа Красимира Герасимова, тел. 02965 3063, e-mail адрес: fett-k@tu-sofia.bg