faculties_present_img

Кандидатстване за магистър - Управление на проекти

Факултет: Стопански факултет

Специалност: Управление на проекти

Професионално направление: 5.13. Общо инженерство

Обучение: Изравнително

За всички, завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от област:

  • Дипломирани бакалаври или магистри по специалности  „Индустриален мениджмънт“, „Стопанско управление“ и професионално направление 3.8 „Икономика“ ;
  • Дипломирани бакалаври или магистри по други специалности, успешно   завършили изравнително обучение.

Описание:

  • Прием на документи за задочно изравнително магистърско обучение от 01.09.2017 г. – 20.12.2017 г..
  • Класиране до 21.12.2017г..
  • Записване на новоприети студенти до 10.01.2018г. вкл.

в кабинет 3233 бл. 3, Стопански факултет, ТУ-София, София 1000, Студентски град, тел. 965 27 04. 

  • Първи семестър за редовно магистърско обучение е от 04.01.2018г.– 20.01.2018г.
 

Необходими документи:

  • Диплома за завършено висше образование ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“  със среден успех не по-малък от „Добър“ ;
  • Молба по образец;
  • Такса за кандидатстване – 30 лв.

Краен срок: 2018-01-06

Допълнителна информация:

02/ 965 37 04 , ТУ София, бл.3, ет.2, ст. 3235 – Деканат, www.tu-sf.org