faculties_present_img

Кандидатстване за магистър - Топлоенергетика

Факултет: Енергомашиностроителен Факултет

Специалност: Топлоенергетика

Професионално направление: 5.4. Енергетика

Обучение: Маг. след проф.Бакалавър

За всички, завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от област:

Катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика”
приема студенти в ИЗРАВНИТЕЛНО обучение за завършили Образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” по направление
5. 4 ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ:
Технически университет – София, Колеж по Енергетика и електроника - София, професионален бакалавър
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Технически колеж - Смолян, професионален бакалавър
Тракийски университет - Стара Загора, Технически колеж - гр. Ямбол, професионален бакалавър

Описание:

1 година – изравнително обучение
1,5 години – магистърско обучение

Необходими документи:

1. Молба - образец
2. Квитанция за платена такса за разглеждане на молба
3. Оригинал и копие на диплома за средно образование
4. Оригинал и копие на диплома за висше образование

Краен срок: 2017-10-17

Допълнителна информация:

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 11.09.-06.10.2017 г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО: 10.10.2017 г.
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 16.10.2017 г.
Документи се приемат в к-ра „ТE и ЯЕ”:
каб. 2348, тел: 02/965 23 59
инж. Анелия Божилова
Допълнителна информация на http://dtnpe.tu-sofia.bg
и на тел.: 02/965 23 59 и 02/965 22 95