faculties_present_img

Кандидатстване за магистър - Топлоенергетика

Факултет: Енергомашиностроителен Факултет

Специалност: Топлоенергетика

Професионално направление: 5.4. Енергетика

Обучение: Маг. след проф.Бакалавър

За всички, завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от област:

Катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика”
приема студенти в ИЗРАВНИТЕЛНО обучение за завършили Образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” по направление
5. 4 ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ:
Технически университет – София, Колеж по Енергетика и електроника - София, професионален бакалавър
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Технически колеж - Смолян, професионален бакалавър
Тракийски университет - Стара Загора, Технически колеж - гр. Ямбол, професионален бакалавър

Описание:

1 година – изравнително обучение
1,5 години – магистърско обучение

Необходими документи:

1. Молба - образец
2. Квитанция за платена такса за разглеждане на молба
3. Оригинал и копие на диплома за средно образование
4. Оригинал и копие на диплома за висше образование

Краен срок: 2018-10-08

Допълнителна информация:

Срок за подаване на документи: от 17.09.2018 г. до 08.10.2018 г.

Резултати от класирането: 10.10.2018 г.

Начало на учебната 2018 / 2019 година: 15.10.2018 г.

Документите се приемат в канцеларията на катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика“, кабинет № 2348 – II блок на ТУ–София,  тел. 02 965 23 59, Анелия Божилова.