faculties_present_img

Кандидатстване за магистър - Топлоенергетика

Факултет: Енергомашиностроителен Факултет

Специалност: Топлоенергетика

Професионално направление: 5.4. Енергетика

Обучение: Изравнително

За всички, завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от област:

Катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика” приема студенти в ИЗРАВНИТЕЛНО обучение за завършили Образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР” или „БАКАЛАВЪР” по направление
5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ:
5.1. Машинно инженерство
5.2. Електротехника, електроника и автоматика
5.3. Комуникационна и компютърна техника
5.4. Енергетика
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
5.6. Материали и материалознание
5.7. Архитектура, строителство и геодезия
5.8. Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
5.9. Металургия
5.10. Химични технологии
5.11. Биотехнологии
5.12. Хранителни технологии
5.13. Общо инженерство

4. Природни науки, професионални направления

4.1. Физически науки

4.2. Химически науки

4.5. Математика

4.6. Информатика и компютърни науки

Описание:

1 година – изравнително модулно обучение
1,5 години – магистърско модулно обучение
 

Необходими документи:

1. Молба - образец
2. Квитанция за платена такса за разглеждане на молба
3. Оригинал и копие на диплома за средно образование
4. Оригинал и копие на диплома за висше образование
 

Краен срок: 2018-10-08

Допълнителна информация:

Срок за подаване на документи: от 17.09.2018 г. до 08.10.2018 г.

Резултати от класирането: 10.10.2018 г.

Начало на учебната 2018 / 2019 година: 15.10.2018 г.

Документите се приемат в канцеларията на катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика“, кабинет № 2348 – II блок на ТУ–София,  тел. 02 965 23 59, Анелия Божилова.