faculties_present_img

Кандидатстване за магистър - Eлeктротехника

Факултет: Електротехнически Факултет

Специалност: Eлeктротехника

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Обучение: Редовно

За всички, завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от област:

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

Да са завършили ОКС „Бакалавър” по специалности от направления 5.2 Електротехника, електроника и автоматика” или 5.3 Комуникационна техника и компютърна техника”, а за завършилите други технически или нетехнически специалности да са завършили съответно изравнително или допълващо обучение в ЕФ.

Описание:

Продължителността на редовното обучение е 1,5 учебни години, включително разработване на дипломна работа. Средният успех от дипломата и дипломната защита (ОКС „Бакалавър”) на кандидатите трябва да бъде не по-малък от Добър.

Необходими документи:

  • молба по образец,
  • квитанция за внесена такса за кандидатстване,
  • документ за завършено висше образование.

Краен срок: 2019-09-27

Допълнителна информация:

Документите за кандидатстване се подават в канцеларията на Учебния отдел на ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ от 01.09.2019 до 27.09.2019 г. - стая № 12210 (бл.12), тел. +359 2 965-23-69