faculties_present_img

Кандидатстване за магистър - Графичен и уеб дизайн

Факултет: Факултет Компютърни системи и технологии

Специалност: Графичен и уеб дизайн

Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника

Обучение: Редовно

За всички, завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от област:

5. Технически науки и 8. Изкуства.

Обучението е редовно, 3 семестъра. 

Описание:

Документи се подават в Технически Университет, Дървеница, блок 1, стая 1441; 
тел. 02/965 2484 (В. Илиева)
Работно време: понеделник-петък от 09.00 до 16.00 ч.

Подаване на документи 01.09 - 03.10.2016
Първо класиране 05.10.2016
Записване 06.10-11.10.2016
Второ класиране (при наличие на незаети места по държавна поръчка) 12.10.2016
Записване от второ класиране, ако има такова 13.10 - 14.10.2016

Необходими документи:

1. молба;
2. диплома за завършено висше образование (или академична справка, ако дипломата не е готова);
3. квитанция за платена такса за кандидатстване. 

Краен срок: 2016-10-03

Допълнителна информация:

http://cs.tu-sofia.bg/
Отг. маг. обуч. кат. “КС”: ас. д-р Явор Томов, GSM 0876 628 969, e-mail: yavor_tomov@tu-sofia.bg