faculties_present_img

Кандидатстване за магистър - Стопанско управление

Факултет: Стопански факултет

Специалност: Стопанско управление

Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Обучение: Изравнително

За всички, завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от област:

  • Професионални бакалаври по специалности от професионално направление 3.7 „Администрация и управление“, успешно завършили допълващо обучение.

Описание:

  • Прием на документи за задочно изравнително обучение от 17.07.2017 г. до 10.11.2017 г.
  • Класиране до  13.11.2017г.
  • Записване на новоприети студенти до 15.11.2017г. вкл.
  • Първи семестър   17.11.2017г.– 02.12.2017г.
Успешно завършилите изравнителното обучение могат да кандидатстват за редовно или задочно платено обучение за магистри, което е с продължителност и за двете форми на обучение от 1,5 години (вкл. разработване и защита на дипломна работа в третия семестър) и получават диплома за магистър по стопанско управление.

Необходими документи:

  • Диплома за завършено висше образование ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“  със среден успех не по-малък от „Добър“ ;
  • Молба по образец;
  • Такса за кандидатстване – 30 лв.

Прием на документи: от 01.09.2017 г. до 14.11.2017 г.. в кабинет 3235, бл. 3, Стопански факултет, 
ТУ-София, София 1000, Студентски град, тел. 965 37 04

Краен срок: 2017-11-12

Допълнителна информация:

02/ 965 37 04 , ТУ София, бл.3, ет.2, ст. 3235 – Деканат, www.tu-sf.org