faculties_present_img

Кандидатстване за магистър - Потребителски ориентиран дизайн на опаковки

Факултет: Машиностроителен факултет

Специалност: Потребителски ориентиран дизайн на опаковки

Професионално направление: 5.13. Общо инженерство

Обучение: Редовно

За всички, завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от област:

Професионално направление 5.13 “Общо инженерство”

Описание:

Обучението по специалността „Потребителски ориентиран дизайн на опаковки” осигурява на младите инженер-дизайнери:

 • Знания за методологичния подход в областта на дизайна на опаковки, ориентиран към преживяването на потребителя;
 • Практически знания и умения при дизайна на опаковки от идеята/концепцията до внедряването им в промишлеността;
 • Първоначални умения за научна работа.

Специалността е фокусирана в следните основни области:

 • Дизайн на опаковки,
 • Проектиране на преживяването на потребителя,
 • Технологии за проектиране и производство опаковки.

Учебният план включва прилагане на съвременни технологии за динамично измерване на емоционалното въздействие на опаковката върху потребителя и на тази база дизайн на оптимална опаковка.

Необходими документи:

Документи за кандидатстване:

 • диплома за завършена образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”/оригинал/ или академична справка;
 • молба - декларация по образец;
 • документи за статии, награди, участия в конференции и др.- прилага се копие на заглавната страница на списанието или сборника, самата статия и съдържанието на списанието или сборника,  копие от документа за награда;
 • квитанция за платена такса за кандидатстване.

Документи за записване:

 • диплома за завършена образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”;
 • студентска книжка;
 • студентска лична карта;
 • студентски картон;
 • 4 снимки;
 • квитанция за платена семестриална такса;
 • лична карта, която след проверка се връща.

Краен срок: 2019-12-15

Допълнителна информация:

Технически университет - София, бл.4, канцелария на МФ - студенти, стая 4201а, тел. (02) 9653737

Срок за подаване на документи: 30.09.2019 г. - 08.10.2019 г.
Обявяване на резултатите от класирането: 09.10.2019 г.

Записване: 10.10.2019 г. – 14.10.2019 г.

Начало на семестъра: 14.10.2019 г.