faculties_present_img

Кандидатстване за магистър - Дизайн и технологии за облекло и текстил

Факултет: Енергомашиностроителен Факултет

Специалност: Дизайн и технологии за облекло и текстил

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

Обучение: Редовно

За всички, завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от област:

5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

Описание:

Обучението се извършва по избор в един от следните три модула:
ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОБЛЕКЛО
ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО
ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ТЕКСТИЛ

Необходими документи:

Документи за кандидатстване се подават в канцеларията на
катедра “Текстилна техника” (каб. 3401А, инж. Анна Фролошка, тел. 965 29 00)
в периода 09.09 – 07.10.2019 г.

Краен срок: 2019-10-07

Допълнителна информация:

Класирането се обявява на 08.10.2019 г., а записването е от 10.10 до 11.10.2019 г.
Занятията започват на 14.10.2019 г.
Допълнителна информация и учебни планове: на http://textile.tu-sofia.bg и доц. д-р Диана Кръстева, каб. 3416, тел. 965 36 29, е-mail: dianakra@tu-sofia.bg