faculties_present_img

Кандидатстване за магистър - Стопанско управление

Факултет: Стопански факултет

Специалност: Стопанско управление

Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Обучение: Маг. след проф.Бакалавър

За всички, завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от област:

  • Дипломирани бакалаври или магистри по специалности  „Индустриален мениджмънт“, „Стопанско управление“ и от професионални направления 3.7 „Администрация и управление“,  3.8  „Икономика“ , 3.9 „Туризъм“, 3.4 „Социални дейности“ (за магистърска програма „Управление на персонала“) и 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“ (за магистърска програма „Управление на маркетинга“);
  • Дипломирани бакалаври или магистри по други специалности, успешно   завършили изравнително обучение.
  • Професионални бакалаври по специалности от професионално направление 3.7 „Администрация и управление“, успешно завършили допълващо обучение.

 

Необходими документи:

  • Диплома за завършено висше образование ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“  със среден успех не по-малък от „Добър“ ;
  • Молба по образец;
  • Такса за кандидатстване – 30 лв.

Краен срок: 2017-11-18

Допълнителна информация:

Прием на документи: от 17.07.2017 г. – 10.11.2017 г.

Класиране:  на 13.11.2017г

Записване на новоприети студенти: до 15.11.2017г. вкл.

Първи семестър: 16.11.2017г.– 02.12.2017г.

За информация:

02/ 965 37 04 , ТУ София, бл.3, ет.2, ст. 3235 – Деканат, www.tu-sf.org