faculties_present_img

Кандидатстване за магистър - Индустриален мениджмънт

Факултет: Стопански факултет

Специалност: Индустриален мениджмънт

Професионално направление: 5.13. Общо инженерство

Обучение: Изравнително

За всички, завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от област:

 
  • За магистърско обучение по специалност “Индустриален мениджмънт” мо­гат да кандидатстват дипломирани бакалаври по същата специалност, по специалност „Стопанско управление“ и по специалности от професионални направления: 3.8. Икономика, 5.9 Металургия, 5.10 Химични технологии, 5.11 Биотехнологии, 5.12 Хранителни технологии и 5.13 Общо инженерство, а така също и бакалаври и магистри по други специалности, успешно завършили изравнително обучение, което е двусеместриално в рамките на една година.

Описание:

Прием на документи за изравнително задочно обучение от 17.07.2017 г. до 28.11.2017г.

Класиране до 29.11.2017г.

Записване на новоприети студенти до 01.12.2017г. вкл.

Първи семестър  04.12.2017г.– 21.12.2017г.

Необходими документи:

  • Диплома за завършено висше образование ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“  със среден успех не по-малък от „Добър“ ;
  • Молба по образец;
  • Такса за кандидатстване – 30 лв.

Краен срок: 2017-11-30

Допълнителна информация:

02/ 965 37 04 , ТУ София, бл.3, ет.2, ст. 3235 – Деканат, www.tu-sf.org