faculties_present_img

Кандидатстване за магистър - Проектиране и технологии за облекло и текстил

Факултет: Енергомашиностроителен Факултет

Специалност: Проектиране и технологии за облекло и текстил

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

Обучение: Маг. след проф.Бакалавър

За всички, завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от област:

за всички, завършили ОКС „професионален бакалавър”
по специалности от професионално направление 5.1. МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО

Описание:

Обучението се извършва в два семестъра и е платено
(850 лв./семестър)
ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ОБУЧЕНИЕТО СИ В МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СПЕЦИАЛНОСТТА

Необходими документи:

Документи за кандидатстване
1. Молба по образец (получава се в канцеларията на катедрата)
2. Диплома за завършено висше образование (академична справка, ако дипломата не е готова)
3. Квитанция за платена такса за кандидатстване
Документите се подават в канцеларията на катедра “Текстилна техника” (каб. 3401А, маг. инж. Анна Фролошка, тел. 965 29 00) в периода 11.09 – 9.10.2017 г.

Краен срок: 2017-10-16

Допълнителна информация:

Класирането се обявява на 10.10.2017 г., а записването е от 11.10 до 13.10.2017 г.
Занятията започват на 16.10.2017 г.
Допълнителна информация и учебни планове: на http://textile.tu-sofia.bg
и проф. д-р Диана Кръстева, каб. 4522, тел. 965 27 92, е-mail: dianakra@tu-sofia.bg