faculties_present_img

Кандидатстване за магистър - Мениджмънт в електроенергетиката

Факултет: Стопански факултет

Специалност: Мениджмънт в електроенергетиката

Професионално направление: 5.13. Общо инженерство

Обучение: Задочно

За всички, завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от област:

5. „Технически науки“, от професионални направления 3.7 „Администрация и управление“ и 3.8 „Икономика“, се провежда задочно платено изравнително обучение в продължение на два семестъра за една година, след завършването на което могат да кандидатстват за обучение за магистри

Описание:

  • Прием на документи за задочно магистърско обучение – от 15.07.2019 г. до 24.09.2019 г.
  • Класиране до 25.09.2019г.
  • Записване на новоприети студенти до 27.09.2019г. вкл.

в кабинет 3233, бл. 3, Стопански факултет, ТУ-София, София 1000, Студентски град, тел. 965 27 04. 

  • Първият семестър е от 30.09.2019 г.– 16.10.2019г.

Необходими документи:

  • Диплома за завършено висше образование ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“  със среден успех не по-малък от „Добър“ ;
  • Молба по образец;
  • Такса за кандидатстване – 30 лв.

Краен срок: 2020-01-02

Допълнителна информация:

02/ 965 37 04 , ТУ София, бл.3, ет.2, ст. 3235 – Деканат, www.tu-sf.org