Проекти и партньори

Договори:

Национални:

 1. Три координатен стенд за изследване на цифрово управляеми оси. Вътрешен на ТУ-София № 08040НИ-06/2008
 2. Договор № ДУНК-01/3. „Университетски научно-изследователски комплекс (УНИК) за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нано технологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство“. Направление “WP5.1.4 – Виртуално инженерство – Мехатроника” (2011-2014)
 3. Клъстер по Мехатроника и Автоматизация ДБФП № BG161PO 003.2.4.02-0046-C0001, с наименование:   „Структурно-организационно укрепване, маркетингово развитие и изграждане на образователни, научноизследователски и производствени структури (Мехатроникс)“ 2014 – 2016.
 4. Сервизен договор 6280-6

Международни:

 1. Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България и Сърбия, проект 2007 СВ161РО006-209-1-43
 2. TEMPUS 158644-TEMPUS-1-2009-1-DE-TEMPUS-JPCR Development of Regional Interdisciplinary Mechatronic Studies. (2010-2012)
 3. TEMPUS 517138-TEMPUS-1-2011-1-CZ-TEMPUS-JPCR EU-PC Double Degree Master Program in Automation/Mechatronics (2012-2014)
 4. Intuitional, Business and Educational Integration in the area of Advanced Technologies and Mechatronics (ATM), Project Ref.2007CB16IPO006-2011-2-29, Contract N: PD 02-29-26/21.01.2013 Bulgaria-Serbia Cross-border program.
 5. CEEPUS CIII-BG-0722-01-1415 “Computer added design of automated systems for assembling (umbrella).
 6. CEEPUS CIII-BG-0722-01-1516 “Computer added design of automated systems for assembling (regular)
 7. Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований в области создания информационных систем мониторинга и управления энергопотреблением в зданиях и сооружениях” the Federal Targeted Programme "R&D in priority areas for the development of S&T complex of Russia in 2007-2013" (Курск, Русия).

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 4 Етаж: 2 Кабинет: 4237 

Ръководител:

проф. д-р инж. Любомир Димитров
Имейл: lubomir_dimitrov@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-2996
Кабинет: 4421

Уеб страница:

http://tu-sofia.bg/labs/ability/106