faculties_present_img

Катедра "Електроника, компютърни системи и технологии"

Катедра "Електроника, компютърни системи и технологии" (ЕКСТ) провежда обучение в базата на КЕЕ към ТУ-София в гр. Ботевград по специалност "Приложна електронна и компютърна техника". Специалността е акредитирана за образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" в професионално направление 5.2. "Електротехника, електроника и автоматика". Срокът на обучение е 3 години (6 семестъра) и завършва с полагане на държавен изпит в две части – по практика и по теория. Формите на обучение са: редовно и редовно (удължен семестър).

Академичният състав на катедрата включва 10 преподаватели, от които 1 професор, 5 доценти, 1 главeн асистент и 3 асистенти. За определени дисциплини се канят изявени учени от университета и от практиката. За практическата страна на обучението са оборудвани специализирани лаборатории и компютърни зали, а практикуми се провеждат в реални производствени условия на фирми в региона. Преподаватели от катедрата провеждат обучение в другите специалности на КЕЕ, а също и по дисциплини към други факултети на ТУ-София.

За осигуряване на учебния процес от преподаватели в катедрата са издадени над 14 монографии, книги, учебници и учебни пособия, както и електронни учебни материали за над 16 дисциплини, публикувани на сайта на катедрата. Стремежът на академичния състав на кат. ЕКСТ е да увеличи дистанционния елемент при обучението като предлага различни гъвкави форми за достъп до електронни материали, комуникации, проверка на знанията и пр.

Заедно с обучението, в катедрата се извършва и активна научно-изследователска дейност, като за последните 5 години за разработени 5 научни проекти.

2009

Архитектура на разпределена среда за триизмерно моделиране.
Договор НИС при ТУ-София № 091пд001-09 от 2009 г. (бюджет 6 000 лв.), ръководител: доц. д-р Ради Романски.

Разработване на разпределена информационна среда за симулационно моделиране.
Договор НИС при ТУ-София № 091ни009-10 от 2009 г. (бюджет 8 000 лв.), ръководител: доц. Петя Кишева-Витанова.

2010-2011

Изграждане на виртуална лаборатория за научни изследвания в областта на електронните и компютърните технологии.
Договор НИС при ТУ-София № 102ни013-10 от 2010 г. (бюджет 13 500 лв.), ръководител: проф. Ради Романски.

Development of RFID integrated circuit with programmable ID code.
По съвместен проект с фирма Rafid Technology, Тайван, 2010-2011 (бюджет: 50 000 USD), ръководител: доц. Марин Маринов. 

2011-2012

Development of NFC transponder with LED indicator.
По съвместен  проект с фирма Fangka Science and Technology. Китай. 2011- 2012 (бюджет 40 000 USD), ръководител: доц. Марин Маринов.

 

Катедрата е член на АКАДЕМИЧНАта  ОБЩНОСТ по КОМПЮТЪРНИ  СИСТЕМИ и ИНФОРМАЦИОННИ  ТЕХНОЛОГИИ  (АОКСИТ) (http://www.aoksit-bg.eu)

Интернет страница:http://tu-utc.com

 • Заместник ръководител

  N.Spasova2_1547.jpg
  Име: Надежда Спасова
  Научна степен: ас. маг. инж.
  Кабинет: 101
  E-mail: n.vasilena@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. дтн инж. Ради Романски
каб.:, E-mail: rrom@tu-sofia.bg
доц. д-р Георги Спасов
каб.:204, E-mail: g.spasov@tu-sofia.bg
доц. д-р Дориан Минков
E-mail: d.minkov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Малинка Иванова
каб.:205, E-mail: m_ivanova@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Мирослав Попов
каб.:, E-mail: m.popov@tu-sofia.bg
доц. д-р Татяна Иванова
каб.:205, E-mail: t.ivanova@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Валентин Ценев
каб.:,
ас. маг. инж. Елена Първанова
каб.:402, E-mail: e.parvanova@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Здравка Чобанова
каб.:101, E-mail: z.chobanova@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Надежда Спасова
каб.:101, E-mail: n.vasilena@tu-sofia.bg
маг. инж. Гаврил Гаврилов
каб.:201, E-mail: g.gavrilov@tu-sofia.bg

Помощно-технически персонал

маг. инж. Първан Първанов
тел.:072360142
маг. ик. Мая Владова
каб.:102, E-mail:
Мария Станева
каб.:102, E-mail:
Ева Иванова

 • CAD технологии в елекртониката
  • В хода на обучението си студентите придобиват практически умения за конкретните методи, алгоритми и начин на работа в среда за автоматизирано моделиране, синтез, симулация и конфигуриране на цифрови системи.

   В края на обучението си студентът ще:

   - познава основните методологии за проектиране и етапите, през които се преминава в процеса на проектиране на специализирани интегрални схеми;
   - придобие практически опит за създаване и симулация на VHDL проекти;
   - използва средства за автоматичен физически синтез на цифрови схеми от VHDL описание.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Малинка Спасова Иванова

 • Mатериали и компоненти за електрониката
  • Въвежда се класификация по няколко признака, според която материалите се разделят на диелектрични, проводникови, полупроводикови и магнитни. Изучават се физичните процеси, протичащи в тези материали в елекромагнитно поле, както и основните им характеристики и свойства. Разглеждат се конкретни представители на различните видове материали. Разглеждат се свойствата и параметрите на основните пасивни елементи – резистори, кондензатори, магнитни сърцевини: видове, конструкция и характеристики.

   Лектори:

   доц. д-р Георги Спасов Спасов

 • Анализ и синтез на логически схеми
  • Усвояват се основните определения и свойствата на булевата алгебра; елементарните логически функции и логически елементи; основните логически закони и свойства и тяхното приложение; формите на представяне на логически функции и методите за минимизация. Разглеждат се методите за анализ и синтез на комбинационни логически схеми, както и средствата за откриване и локализиране на неизправности. Изследват се различните видове последователностни схеми, методите за синтез и анализ.

   Лектори:

   доц. д-р Георги Спасов Спасов

 • Аналогова схемотехника
  • Студентите се запознават с основни параметри и характеристики на електронни аналогови схеми. Разглежда се влиянието на обратни връзки върху параметри на усилвателни стъпала. Изяснява се принципът на работа на едностъпални транзисторни усилватели с биполярни транзистори и с полеви транзистори при хармоничен входен сигнал. Дискутират се особености на постояннотокови усилватели. Разглеждат се схемни решения и принципа на работа на едностъпални и многостъпални постояннотокови усилватели, на диференциални усилватели, на каскодни схеми и усилватели на мощност. Изясняват се специфични особености на операционните усилватели и се разглеждат схемотехнични решения.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Малинка Спасова Иванова

 • Изкуствен интелект
  • Обсъждат методите за представяне и придобиване на знания в рамките на когнитивната парадигма в изкуствения интелект чрез съждителното и предикатно смятане, продукционните правила, семантичните мрежи и фреймите. Изучават се също и методите за представяне на неточни и непълни знания с използването на вероятностни мрежи и размити множества. Обсъждат се методите на конекционистката парадигма в изкуствения интелект, основана на формализма на невронните мрежи. Представена е архитектурата на експертните системи и етапите на тяхната разработка. Особено внимание е отделено на изучаването на основите на езика за логическо програмиране Prolog.

   Лектори:

   доц. д-р Татяна Иванова Иванова

 • Интернет технологии
  • Дискутират се предпоставки за възникване,  разширение и развитие на Интернет. Представени са архитектурни модели на компютърната мрежа Интернет. Разглежда се значението на системата WWW. Обяснява се значението и структура на системата за имена на домейни DNS. Дефинират се понятия като URL, IPv4 и IPv6. Представени са основни принципи  при проектиране и създаване на съвременен уеб сайт (чрез таблици и блокови контейнери). Разгледани са критерии за създаване на ефективен уеб сайт, задоволяващ потребностите на целевата група от потребители. Изучават се команди, атрибути и техните стойности, характерни за HTML 4 и HTML 5. Също така, се изучават и структурни особености на CSS каскадни стилови дефиниции и начини за прилагането им.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Малинка Спасова Иванова

 • Информационни и интелигентни уеб технологии
  • Изучават се методи за представяне на знания (Семантични мрежи, фрейми, продукционни правила, онтологии), както и методи за обработка на информация в Социалния уеб. Разглеждат се теми, свързани с технологията на разработка на системи от интелигентни агенти и Уеб услуги. Студентите се запознават със същността и технологиите за разработка на онтологии, концепциите  на глобалната семантична мрежа и технологиите за описание на документи, представяне на метаданни (RDF, RDFS) и знания (OWL) в Семантичния Уеб, както и със средства за извличане на знания от онтологии (SPARQL).

   Лектори:

   доц. д-р Татяна Иванова Иванова

 • Кoнструкция и технология на електронна апаратура
  • След запознаване с общите въпроси на конструирането и технологията на електронни апаратури /ЕА/, дисциплината включва наколко относително самостойни раздела: Методите за конструиране на ЕА (включително моделиране и автоматизация на проектирането); Градивни елементи и възли за ЕА (включително конструктивно проектиране на бобини и трансформатори; Печатни платки (методи за изготвяне; принципи и изисквания при проектиране; електрически и повърхностен монтаж); Топлинен режим на ЕА;. Електромагнитна съвместимост; Надеждност на електронната апаратура.

   Лектори:

   доц. д-р Георги Спасов Спасов

 • Компютърна периферия
  • В лекциите се разглежда представянето на информацията в периферните устройства, устройствата за въвеждане и извеждане на информация, външните запомнящи устройства и интерфейси за периферните устройства. Разглежданите теми се обсъждат и дискутират. С лабораторните упражнения се постига задълбочаване на познанията и придобиване на практически умения за работа, инсталиране, конфигуриране, тестване и подръжка на компютърна периферия, както и осъществяване на текущ контрол на усвоените знания.

   Лектори:

   доц. инж. Тодорка Керменлийска

 • Компютърни архитектури
  • Запознаване с основните принципи при дефиниране на компютърните архитектурни форми, организацията на компютърните процеси и междупроцесните комуникации, както и с особеностите при дефиниране и изграждане на базовата архитектура и структурната организация на различни по състав и предназначение компютърни среди за традиционна, конвейерна, паралелна и разпределена обработка на информацията.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Ради Петров Романски

 • Компютърни мрежи
  • Обсъждат се типовете мрежови комуникации и принципите на обмен на съобщения. Разглеждат се OSI и TCP/IP модела; основните функционалности, описани на всяко ниво; формата на съобщенията и алгоритъма на действие на популярни протоколи за управление на мрежовите комуникации; физическо и логическо адресиране и принципите на изграждане на адресни схеми.  Изучават се принципите на работа на мрежовите устройства и синтаксиса на базовите им конфигурации, видовете преносни среди, спецификации и стандарти за физическите връзки.

   Лектори:

 • Компютърно моделиране
  • Запознаване с технологията за разработване на компютърни модели, базирани на различни методи за моделиране (детерминирани, стохастични, симулационни, статистически) и тяхното приложение при провеждане на експерименти за изследване на дискретни системи и процеси.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Ради Петров Романски

 • Компютърно управляеми технологии
  • Дисциплината включва следните основни теми: Основни изисквания и етапи при проектирането и производството на свръхголеми монолитни интегрални схеми и на интегрални схеми със смесена структура; Основни технологични процеси при производството на CMOS субмикронни интегрални схеми; Технологични процеси при производството на хибридни интегрални схеми и на мултичипни модули и корпусиране на интегрални схеми и на електронни елементи; Трасиране на междусъединения в електронни модули и системи; Технологии за повърхностен монтаж на елементи; Електромагнитна съвместимост, електромиграция и смущаващи въздействия в захранващите вериги на свръхголемите интегрални схеми и на електронните системи; Основни процеси и оборудване при компютърно управляемите технологии за повърхностен монтаж на елементи и спойка вълна.

   Лектори:

   проф. д.т.н. инж. Камен Фильов

 • Микропроцесорна техника и едночипови микроконтролери
  • Обсъждат се елементите на микропроцесорните/микроконтролерните архитектури, принципите на изграждане на  шинната организация и методите за адресация. Разглеждат се методите за организация на микропроцесорните системи и критериите за избор на микропроцесор/микроконтролер. Обсъжданите теоретични принципи се илюстрират с примери на прилагането им в конкретни системи за обработка  на цифрови и аналогови сигнали. Разглеждат се характеристиките и особенностите на някои от най-популярните микропроцесорни и микроконтролерни архитектури.

   Лектори:

 • Мултимедия и основи на Web дизайна
  • В курса на дисциплината се  разглеждат  отделните медии – текст, графика, анимация, звук, реч, видео, 3-D виртуална реалност със тяхната специфика, технологии за реализация, средства за създаване и файлови формати. Студентите се запознават с по-специализирани езици и технологии за създаване на мултимедия като: технологии на Macromedia, SMIL, VRML, Quicktime и др. В лабораторните упражнения се добиват практически знания и умения при създаването на мултимедийни материали и уеб приложения, на база разработване на индивидуални и групови курсови проекти.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Ради Петров Романски

   ас. маг. инж. Елена Иванова Първанова

 • Операционни системи
  • Дисциплината изучава основните принципи и компоненти на операционните системи (ОС). Обсъждат се функциите на основните компоненти на ОС, реализиращи: Управление на процесите; Управление на процесора (CPU timesharing); Организация на RAM паметта; Файлова система; Управление на устройствата; Система за вход/изход (BIOS); Система на прекъсванията и т.н.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Мирослав Тодоров Попов

 • Организация и микроархитектура на компютъра
  • Обсъждат се принципите на изчислителния процес, елементите на компютърната микроархитектура, поддържаща изчислителния процес, основния цикъл на работата на компютъра и принципите на шинната организация. Разглеждат се също така и принципите на работа на високопроизводителните микроархитектури, като конвейерната, суперскаларната и с много дълги инструкции. Представени са и методите за оптимизиране работата на конвейерната микроархитектура, както и разкриването на паралелизма на ниво инструкции за работата на суперскаларната микроархитектура. Разглежда се йерархичната организация на паметите в компютърните системи. Представен е методът на локализация на заявките, който е в основата на организацията на кеш паметите, както и на механизма на виртуалната памет.

   Лектори:

 • Практикум по монтаж и измерване на електронни елементи
  • В края на обучението си студентът ще:

   - може да работи  с  поялник и инструменти за монтаж;
   - познава основните градивни  елементи  в  електрониката - резистори, кондензатори, тримери, диоди, транзистори, аналогови и цифрови интегрални схеми и може да установи изправността им;
   - може да работи с контролно-измервателни уреди – цифров мултимер, осцилос коп, генератор;
   - може да  измерва основните електрически величини и параметри – ток, напрежение, съпротивление, капацитет;
   - познава изискванията и технологиите за създаване  на  печатни платки.

   Лектори:

   ас. маг. инж. Надежда Василева Спасова

 • Практукум приложни програмни продукти
  • В учебната дисциплина се изучават четири приложни програмни продукта разпределени в три модула. Първи модул включва затвърждаване на знанията върху текстообработка и електронни таблици. Във втори модул разглеждат видове графични файлови формати. В него чрез графичен растерен редактор, студентите създават изображения за разпространение и публикуване в Интернет, научават се да редактират и обработват цифрови фотографии. Разглежда се технологията за създаване на уеб сайт с програма за растерна графика. В трети модул чрез графичен растерен редактор, студентите се запознават с основите на векторната графика, създават графично издържани и текстово смислени документи за предпечатна обработка.

   Лектори:

   ас. маг. инж. Елена Иванова Първанова

 • Приложна компютърна графика
  • Изясняват се основни понятия в компютърната графика. Показват се връзките между компютърна графика, обработка на изображения и компютърно зрение. Дискутират се основните приложения на компютърната графика. Разглеждат се предимствата и недостатъците на растерна и векторна графика. Обясняват се принципите на действие на растерни и векторни входни/изходни графични устройства и интерактивни средства. Разглежда се състава на дисплейната картина и отделни функции за изграждането й. Обясняват се алгоритми за растеризация на примитиви, възникващи проблеми и техники за изглаждане. Дискутират се алгоритми, допринасящи за създаване на реализъм. Изясняват се различни техники за създаване на анимация. Представят се характеристики на CAD/CAM/CAE/CIM системи. Разглеждат се предимствата на паралелния инженеринг. Показани са стратегии за избор на инженерен CAD/CAM/CAE/CIM софтуер.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Малинка Спасова Иванова

 • Програмиране и използване на компютри част 1
  • Изучават се приложението на основните архитектурни принципи, залегнали в съвременните компютърни системи, както и методи и начини на функциониране, пречупени през принципите на Обектно-Ориентирано Програмиране (ООП). Лекционният курс формира знания за базовата технология за използване на компютърните системи като средство за създаване на софтуерни продукти:

   - устройство, организация и архитектура на компютърните системи;
   - система от знания и умения за кодиране, представяне и обработка на данни;
   - понятия, синтаксис, структура, съдържание и принципи в ООП езици;
   - алгоритмизация и функциониране на обработката на данни в ООП системи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Мирослав Тодоров Попов

 • Програмиране и използване на компютри част 2
  • Изучават се приложението на основните архитектурни принципи, залегнали в съвременните компютърни системи, както и методи и начини на функциониране, пречупени през принципите на Обектно-Ориентирано Програмиране (ООП). Лекционният курс формира знания за базовата технология за използване на компютърните системи като средство за създаване на софтуерни продукти:

   - устройство, организация и архитектура на компютърните системи;
   - система от знания и умения за кодиране, представяне и обработка на данни;
   - понятия, синтаксис, структура, съдържание и принципи в ООП езици;
   - алгоритмизация и функциониране на обработката на данни в ООП системи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Мирослав Тодоров Попов

 • Програмни езици
  • Изучава се приложението на основните принципи и методи, залегнали в съвременното Обектно-Ориентирано Програмиране (ООП), формиращо базовата технология за използване на компютърните системи като средство за създаване на софтуерни продукти, което включва:

   - система от знания и умения за кодиране, представяне и обработка на данни;
   - понятия, синтаксис, структура, съдържание и принципи в ООП езици;
   - алгоритмизация и функциониране на обработката на данни в ООП системи.

   Лектори:

 • Програмни среди
  • Обсъждат се същността и особеностите на програмирането под Windows, включително и за взаимодействието на програмата с операционната система. Изучават се основните понятия, архитектури, методи и принципи, използвани в съвременните програмни среди за обектно-ориентирано програмиране Microsoft Visual Studio и  Eclipse.  Използват се основни инструменти за разработка и тестване на софтуер и автоматизация на писането на програмен код.

   Лектори:

   доц. д-р Татяна Иванова Иванова

 • Синтез и анализ на алгоритми
  • Обсъждат се някои класически алгоритми, в това число основните методи за сортиране на масиви и се прави оценка на тяхната ефективност. Разглеждат се принципите за изграждане на рекурсивни функции и рекурсивни обекти, като се илюстрират с някои класически задачи. Разискват се принципите на изграждане и обработка на линейни списъци, дървовидни структури и графи.

   Лектори:

 • Системи за управление на база от данни
  • Изучава се приложението на основните архитектурни принципи и методи, залегнали в съвременните релационни СУБД - базова технология за използване на компютърните системи като средство за създаване, управление и поддържане на големи информационни масиви, което включва:

   - система от знания и умения за кодиране, представяне и обработка на данни;
   - понятия, структура, съдържание и принципи на релационните СУБД;
   - алгоритмизация и функциониране на обработката на данни в езика SQL.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Мирослав Тодоров Попов

 • Системи за управление на качеството
  • Обсъждат се еволюцията, основните принципи, същността и стратегията на системи за управление на качеството и оценката на тяхната ефективност. Разглеждат се основните инструменти, средства и статистически методи  за за управление на качеството. Разискват се принципите на планиране и анализ на експеримент,  изпитване на хипотеза,  анализ на възможностите на процес.  

   Лектори:

   доц. Петя Кишева-Витанова

 • Тестване и диагностика на електронни схеми и системи
  • Студентите се запознават с основните задачи на тестването и диагностиката на електронни схеми и системи и методите за тяхното постигане. Изучават се основните модели на повреди в цифровите електронни схеми, базови алгоритми за генериране на оптимални тестващи вектори, основните подходи за провеждане на диагностика на повреди и характерни алгоритми за всеки подход. Под ръководството на асистент се провеждат упражнения в симулационна среда. Курсов проект, включващ проучване на подходи за моделиране на повреди и алгоритми за генериране на тестващи вектори, подходи за диагностициране на повреди, изграждане на тестващи системи.

   Лектори:

 • Цифрова схемотехника
  • Въвеждане на основните понятия (логически нива; шумоустойчивост на логическите елементи; логически вентили). Запознаване с логическите семейства и използването на логическите семейства и серии. Изучаване на комбинационните, последователностните и формирователните и релаксационните логически схеми. Въведение в цифровите индикации и цифрово-аналоговите и аналогово-цифровите преобразователи. Запознаване с програмируемата логика. Сведения за смущенията в цифровите вериги и предаването на цифрови сигнали.

   Лектори:

   доц. д-р Георги Спасов Спасов