faculties_present_img

Катедра "Оптоелектронна и лазерна техника"

Катедра „Оптоелектронна и лазерна техника” е създадена през 1995 г. Катедрата е разработила две нови за ТУ магистърски специалности – „Оптоелектронна и лазерна техника” (ОЕЛТ) и „Сигнално-охранителна техника и автоматизирани системи за сигурност” (СОТАСС). Специалността ОЕЛТ е въведена през 2007 г., а СОТАСС – през 2013 г. Квалификационните характеристики на тези специалности са представени по-долу.

Преподавателите от катедрата имат хабилитации и защитени дисертации в следните области и научни специалности:

Физически науки, Физика „Физика на вълновите процеси”;

Технически науки, Направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика”:

„Квантова и оптоелектроника”, “Теория на автоматичното управление”, „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“;

Технически науки, Направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника”:

„Радиопредавателна и радиоприемна техника”, „Радиолокация и радионавигация”.

Катедрата има активно участие в международни програми и проекти.

 1. Проект по 7-ма рамкова програма на ЕС GREEN-WAKE” - Demonstration of LIDAR Based Wake Vortex Detection System Incorporating an Atmospheric Hazard Map” (ЗЕЛЕНА-СТРУЯ – Демонстрация на  лидарно базирана детекторна система  за струйната турбулентност и карта на атмосферната опасност), Grant Agreement Number 213254, Колектив доц. д-р инж. Борислав Пенев – Ръководител договор и проф. д-р инж. Антон Дандаров;
 2. Проект РИЛА 01/7 -/19Etude des interactions entre nanotubes et cellules biologque cancereuses par pince laser et par couplage haptique. Ръководител проф. дфн дтн Марин Ненчев и главен изпълнител доц. д-р инж. Маргарита Денева;
 3. Договор за научно-техническо сътрудничество с Австрия „Optimization of a laser sparkplug via multi-dimensional finite element numerical simulation”, ТУ на Виена, Ръководител доц. д-р инж. Маргарита Денева и главен изпълнител проф. дфн дтн Марин Ненчев;
 4. COST проект “Builing Integration of Solar Thermal Systems (BISTS)” (COST Action number: TU1205), Участие на доц. д-р инж. Румен Попов;
 5. COST проект „Next generation cost effective phase change materials for increased energy efficiency in renewable energy systems in buildings. NeCoE-PCM“ (COST Action number: TU0802), Участие на доц. д-р инж. Румен Попов;
 6. Договор с NIAG (NATO Industrial Advisory Group SG133) на тема: "DVB-T Waveform for ISR Data Links", Ръководител от българска страна гл. ас. д-р инж. Стоян Аврамов;
 7. Договор с NIAG (NATO Industrial Advisory Group SG160) на тема:
  "Analysis of Information Exchange Requirements to enable Ground Based Air Defense Systems (GBAD) Open Architecture Development", Ръководител на проучване от българска страна и национален представител на МИЕТ по договора гл. ас. д-р инж. Стоян Аврамов;
 8. Договор с NIAG (NATO Industrial Advisory Group SG170) на тема: "Engagement of Low, Slow and Small Targets", Ръководител на проучване от българска страна и национален представител на МИЕТ по договора гл. ас. д-р инж. Стоян Аврамов;

Преподавателите от катедрата, освен в разработените от катедрата магистърски специалности ОЕЛТ и СОТАСС, участват с извеждане и на базови и специализиращи дисциплини за специалностите „Индустриално инженерство”, „Електроника”, „Машиностроене и уредостроене”, „Авиационна техника и технологии”, „Транспортна техника и технологии”.

Квалификационни характеристики на двете специалности ОЕЛТ и СОТАСС.

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

на инженер с образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” по специалност „ОПТОЕЛЕКТРОННА И ЛАЗЕРНА ТЕХНИКА” към професионалното направление 5.2. „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА”

Квалификационната характеристика на инженера с образователно-квалификационна степен “Магистър” по специалност „Оптоелектронна и лазерна техника” е в съответствие със Закона за висшето образование (ДВ бр.112/1995г), с Държавния регистър на образователно - квалификационните степени (ПМС №86, ДВ бр.24/1997г.) и с изискванията за специалност от професионално направление “Електротехника , електроника и автоматика”.

ОСНОВАНИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО КВАЛИФИКАЦИОННАТА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

Образователно-квалификационна степен “Магистър” по специалност „Оптоелектронна и лазерна техника” може да бъде придобита само от специалисти с образователно-квалификационна степен “Бакалавър” или “Магистър”, които изпълняват изискванията на Закона за висшето образование, както и изискванията на квалификационната характеристика на образователната степен “Бакалавър” по електроника и които имат подготовка от бакалавърска или магистърска степен близка до получената по специалност „Електроника” - завършили специалности от професионалното направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика” и инженерна физика след преминаване на предварителни изравнителни курсове към ФЕА на ТУ-София, ф-л Пловдив (курсове от ниво  ОКС ”Бакалавър” на специалност „Електроника” във ФЕА – ТУ-София, филиал Пловдив). Допуска се приемането на студенти и завършили ОКС „Бакалавър” от професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника” след вземане във ФЕА на конкретно подбрани изравнетилни курсове от ОКС „Бакалавър” на специалност „Електроника” към ТУ-София, Филиал Пловдив.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА МАГИСТЪРА  СЪС СПЕЦИАЛНОСТ „ОПТОЕЛЕКТРОННА И ЛАЗЕРНА ТЕХНИКА”

Инженерът от специалност „Оптоелектронна и лазерна техника” с образователно-квалификационна степен “Магистър” се определя преди всичко като творческа личност, която е способна да решава сложни практически проблеми, чрез прилагане на всички етапи на един системен и научно обоснован подход (проучване, анализ, синтез, реализация, експериментиране, внедряване), основаващ се най-съвременните достижения в науката, техниката и организацията в условията на динамично изменяща се професионална област. Магистърът е подготвен да взема решения, които са оптимални в условията на много и противоречиви критерии и е способен обосновано и мотивирано да прогнозира. Той е подготвен да извършва изследователска, проектантска, конструкторска, производствена, монтажна, експлоатационна и управленческа дейности в областта на специалността му. Магистърът трябва да е способен да изготвя и използва разнообразна научно-техническа литература, свързана с разработването на техническите проекти във всичките им стадии, както и с организацията на производството, инсталацията и поддръжката на техническите проекти. Магистърът е способен да предава своите знания и умения на други специалисти, чрез съвременни форми, методи и средства.

Инженерът-магистър със специалност „Оптоелектронна и лазерна техника” е подготвен така, че да може лесно да се адаптира към изискванията на отделните йерархически нива във фирми и учреждения, имащи разнообразна по характер дейност. Подготовката му дава също възможност за работа в производствени, развойни  и научноизследователски звена в чужбина, включително във водещите индустриални страни.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДГОТОВКАТА

Подготовката обезпечава :

 1. Систематизирани и задълбочени теоретични познания съчетани с практически знания и умения за разработване и проектиране на оптоелектронна и лазерна апаратура и за мобилност в приложенията на знанията в други области като традиционата електроника, автоматизация, хардуерната част на оптичните комуникации, електротехника и практически умения за работа и консултативна дейност на всяко ниво,свързана с апаратите и системите от областта. Способност да взема обосновани и мотивирани решения и да планира и организира експерименталните изследвания, с което да доказва качествата и пригодността на техническите решения и с което успешно да внедрява научните резултати в практиката. Да има умения и подходи за ефективно използване на международната специализирана литература от областта.
 2. Ниво за продължаване на образованието в по-висшата образователно-квалификационна степен “Доктор”. Трябва да е способен творчески да прилага разнообразни системни научни подходи във всяка форма на своята дейност, да обогатява непрекъснато и целенасочено своите знания и умения, като при това ясно да определя интердисциплинарните и проблемни връзки, да е способен да работи, както самостоятелно, така и в колектив.
 3. Личностни качества, които позволяват успешно да предава своите знания и умения на други специалисти и работници, чрез съвременни форми, методи и средства; компетентност за разчитане на проспектни и литературни материали от специалността.

СТРУКТУРА И ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОБЛАСТИ ЗА ИЗЯВА

Образователното развитие, което се получава като надстройка на бакалавърската образователна степен от насоченост в областта e съществено разширение на знанията във фундаментален и приложен план. Структурата на учебния план се характеризира с набор от дисциплини, даващи възможност за достатъчно тясно и в същото време задълбочено изучаване на конкретната професионална проблематика.

Учебните дисциплини с фундаментален характер дават по-задълбочено навлизане в принципите на квантовата и оптоелектрониката, в системите за управление и влакнесто-оптичните линии, в теорията и практиката на изследователската дейност. Наборът от приложните инженерни  дисциплини от областта дават професионални знания по анализа, синтеза и проектирането  на оптоелектронни и лазерни системи за различни приложни цели в индустрията (компютъризирани лазерни разкрояващи и режещи системи, обработване на материали, модерни фотохимично формиращи системи), в медицината –оперативна хирургия, контролни медицински системи, във физиотерапия и офталмология, в лазерната екологична локация, в информационни системи като масовите баркодерни устройства, в строителството – задаващи линии и равнини системи, насочващи пътни и строителни машини системи,в макшайдерството в метрологията,в отбранителната дейност – в насочващи системи, далекомери, прицели, уреди за нощно виждане и в лъчево-охранителни системи, рекламни системи и системи за шоу-бизнеса. Област на ефективно приложение на придобитите знания и умения е и хардуерната част на оптичните комуникации с разработване и модификация на разнообразни оптоелектронни , лазерни и влакнесто-оптични системи за нея. Магистър-инженерът има необходимите знания и умения за израстване като организатор и ръководител за изработване и използуване на съответните изделия. Получената професионална подготовка му дава възможност за ефективна консултантска дейност към използващи лазерна и оптоелектронна апаратура, към организацията на използуването й, модифицирането и поддържането й. Подготвен е професионално в подходите за насочена инженерно научноизследователска  дейност за решаване на приложни задачи от областта. Висококата квалифиция на преподавателите, включваща богат опит от работа във водещи световни центрове  са гаранция за това.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УМЕНИЯ

Магистърът-инженер със специалност „Оптоелектронна и лазерна техника” придобива допълнителни знания и умения, които му позволяват да работи в следните области у нас и в чужбина: 1) дейност, свързана с експлоатация, маркетинг, мениджмънт и сертификация и контрол на безопасност на  лазерна и оптоелектронна апаратура ; 2) преподавателска дейност, свързана с обучаването на студенти по съответната специалност; 3) приложение на компютърна техника и програмиране; 4) управление на административна, търговска и стопанска дейности.

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

на специалност "Сигнално-Охранителна Техника и Автоматизирани Системи за Сигурност", Код по ЕСТК: MpAASS

Образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНО обучение.

Срок на обучение: 1,5 години.

Завършване: Степента на обучение се защитава с разработване на дипломен проект.

Прием

Приемът е с конкурс по документи, съгласно общите изисквания и правила за прием в магистратура за ТУ-София, като при кандидатстване от друго професионално направление (например направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника”) с включване на изравнително обучение по съответен учебен план.

Достъп до по-нататъшно обучение

Завършилите тази ОКС „Магистър” имат правото да кандидатстват за докторантура у нас или в чужбина.

Актуалност

При съвременното ниво на развитие на технологиите актуалността от използването на ефективни технически средства и системи за защита и охрана на собствеността и информацията е безспорна. Тази тематика е многопосочна и се развива паралелно като отговор на технологичните предизвикателства, свързани със създаването на все по-чувствителни и разнообразни по своята физическа природа сензори, висококачествени и миниатюрни преобразуватели, начини и средства за предаване на данни, тяхната обработка, в реално време вземането на технически експертни решения. Очевидна е все по-нарастващата ценност на информацията в съвременния цифровизиран и компютъризиран свят и необходимостта от нейната защита при извличане, съхраняване и предаване. В крайна сметка, нарастващата сложност и разнообразно техническо естество на проблематиката водят до налагане на системен подход при анализа и проектирането на автоматизирани системи за сигурност в съответствие със съвременното ниво на сигнално-охранителната техника.

Обща характеристика на обучението

Магистърската програма по „Сигнално-Охранителна Техника и Автоматизирани Системи за Сигурност” включва дву-семестриално обучение и последващ етап на дипломно проектиране. Обучението надгражда базовите знания от ОКС „Бакалавър” в професионалното направление 5.2 „Електротехника, Електроника и Автоматика” в следните основни направления:

 • Технически средства за следене, регистрация, контрол на достъпа. Разучават се теоретичните и физични принципи на функциониране, варианти на хардуерно изпълнение, схемотехнически решения и т.н. на най-разнообразни по своята физическа природа технически средства (инфрачервени, звукови, микровълнови, сеизмични и т.н. сензори и прибори) използувани за целите на сигнално-охранителната техника. Тематиката включва специално изучаването като едно модерно и с особен потенциал направление на оптоелектронните и лазерни прибори, от теоретичните принципи до конструктивното изпълнение, за целите на следенето, регистрацията, контрола на достъпа. Специално също в отделен курс се изучава видеотехниката, въпросите на видеонаблюдението, индустриалните телевизионни системи, като съществен елемент на автоматизираните системи за сигурност.
 • Предаването на данни, комуникациите в техническите системи за сигурност, широкия кръг от въпроси на информационната сигурност, инженерно-техническите средства за защита на информацията.
 • Надеждност, сигурност, управление в автоматизираните системи за сигурност. От особена важност са знанията, позволяващи даването на числени оценки за нивото на сигурност на една изградена техническа система за сигурност. На основата на числения анализ, компютърно симулиране на определени математични модели да може да се търси достигане или подобряване на зададени показатели.
 • Все по-актуалната тематика на сградната автоматизация. Разглеждат се различните аспекти при осигуряване на комфорт, движение, комуникации, ефективно енергийно потребление, безопасност и сигурност, както и обединяването им като съвременна интегрирана система за управление.
 • Автоматизираните системи за сигурност на обекти със специално предназначение, въпросите на техниката и системите за пожаро-известяване и гасене. Освен към техническата страна специално внимание е предвидено за нормативното уреждане на тематиката.
 • Изграждането на автоматизирани системи за следене и контрол на мобилни обекти. Изучаване на въпросите свързани с локализация и следене чрез GPS системи на мобилни обекти, както и управлението и мониторингът на състоянието на тези обекти на основата на съвременните средства за телекомуникации.
 • Цялостното проектиране на технически системи за сигурност. Включва и нормативната страна на въпросите. На основата на познанията за техническите средства за следене, регистрация, контрол на достъпа, комуникации, защита на информация и т.н да се проектира автоматизирана система за сигурност със зададени показатели и отговаряща на определени нормативни изисквания.
 • Знания в областта на организацията и управлението на човешките ресурси, корпоративната и фирмена сигурност, познания за организацията и начините за работа с класифицирана информация.

Като цяло, обучението в специалността е разделено в дванайсет дисциплини, пет задължителни и останали избираеми дисциплини, организирани в седем списъка, като се избира по една от всеки списък. Тематиката на дисциплините във всеки списък е сходна, като преди началото на обучението списъкът се актуализира. Това позволява известна гъвкавост, допълнителна насоченост на знанията и относителна свобода за осъвременяване на дисциплините.

Образователни и професионални цели

Направлението на сигнално-охранителната техника и свързаното с него на автоматизираните системи за сигурност е развиващо се в крак със съвременното ниво на техниката. Обучението е ориентирано към основните негови тематики. Дават се основа и допълнителни знания за работа на високо-подготвени в тази област инженери-магистри, които от позицията на системния подход могат да развиват развойна и внедрителска дейност, висококвалифицирана поддръжка и осигуряват мениджмънт в корпоративната сигурност.

Завършилият магистърската специалност СОТАСС трябва да може да:

 • Разработва оригинални технически средства за следене, регистрация и контрол на достъпа със съответната техническа документация;
 • Проектира в съответствие с определени изисквания автоматизирани системи за сигурност в обекти с различен режим на ползване;
 • Изгражда, внедрява и поддържа автоматизирани системи за сигурност (включително за обекти със специално предназначение и пожаро-известителни и гасителни системи);
 • Изгражда, внедрява и поддържа интегрирани системи за сградна автоматизация;
 • Изгражда и поддържа автоматизирани системи за следене и контрол на мобилни обекти;
 • Изпълнява мениджърски функции в областта на корпоративната и фирмена сигурност;

Реализация на завършилите специалисти

Редица фирми в страната са специализирани в областта на предлагането на гами от технически решения относно системите за сигурност: сигнално охранителни, пожаро-известителни и пожаро-гасителни, системи за видео-наблюдение, контрол на достъпа. Сериозно е представен и секторът, осигуряващ внедряване, 24-часова поддръжка, техническа защита с такива системи. Всеки един сериозен бизнес има развит свой сектор за сигурност, включващ екип от собствени специалисти и работещ в определена степен на сътрудничество с външни специализирани в областта фирми.

Предлаганото обучение в магистърска степен по специалността СОТАСС с широкия спектър от познания по отделните тематики от областта на сигнално-охранителната техника и автоматизираните системи за сигурност има следната насоченост към пазара на труда:

 • Позволява на инженерните специалисти, развиващи се и работещи вече в сферата на техническата сигурност да придобият системни знания по отделните тематики на сигнално-охранителната техника и системи за сигурност и се явява предпоставка за по-успешно кариерно развитие;
 • Да даде отличен старт на продължилите направо в степен МАГИСТЪР завършили студенти-бакалаври за реализация като високо-квалифицирани и оценени специалисти в областта на проектирането, изграждането, поддържането и управлението на техническата защита на сигурността на бизнеса и частния живот на гражданите.

Задоволяването на горните потребности на пазара на труда може да се осъществи в редовна форма на обучение в рамките на прием по държавна поръчка или платено обучение.

Интернет страница:http://www.tu-plovdiv.bg/department.php?department=5

 • Ръководител катедра


  Име: Борислав Пенев
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 032/659 516
  Кабинет: 4110
  E-mail: bpenev@tu-plovdiv.bg

  Заместник ръководител


  Име: Маргарита Денева
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 032/659 739
  Кабинет: 2207
  E-mail: deneva@tu-plovdiv.bg

Академичен състав

доц. д-р инж. Борислав Пенев
тел.:032/659 516
каб.:4110, E-mail: bpenev@tu-plovdiv.bg
доц. д-р инж. Маргарита Денева
тел.:032/659 739
каб.:2207, E-mail: deneva@tu-plovdiv.bg
доц. д-р инж. Михаил Калбанов
каб.:1210,
гл. ас. д-р инж. Петър Шиндов
каб.:2208, E-mail: peter.shindov@tu-plovdiv.bg
гл. ас. д-р инж. Стоян Аврамов
тел.:032/659 708
каб.:1208, E-mail: stav@tu-plovdiv.bg
ас. маг. инж. Добромир Димитров
тел.:032/659 527
каб.:4318,
ас. маг. инж. Росица Казакова
каб.:2208,

Докторанти

маг. инж. Вълко Казаков
маг. инж. Ваня Плачкова
маг. инж. Стефан Лишев

Помощно-технически персонал

маг. инж. Елена Михайлова
тел.:032-659711
каб.:1211, E-mail:

 • Авиационни прибори и автоматични системи
  • Код:BAE44

   Кредити:5

   Дисциплината „Авиационни прибори и автоматични системи” е задължителна дисциплина от бакалавърската програма на специалността „Авиационна техника и технологии”.

   Целта на учебната дисциплина е изучаване на определени авиационните прибори и автоматични системи на самолета. Темите включват разглеждане на анероидно-мембранните прибори, жироскопичните прибори, навигационните прибори и системи, системите за управление на самолета. Лекциите се подпомагат от провеждането на необходим брой лабораторни упражнения. Семестриалната оценка е на базата на изпит.

   В края на обучението си студентът ще: знае принципите на функциониране и конструкция на основни авиационни прибори; е запознат със самолета като обект за управление, модели на самолета при краткопериодично движение; е запознат с включването, мястото и работата на автоматичните системи за подобряване на статичните и динамични характеристики на управляемостта и устойчивостта на самолета;

   Лектори:

   доц. д-р инж. Борислав Георгиев Пенев

 • Анализ, синтез и проектиране на лазерни устройства
  • Код: MOELE08

   Кредити: 5 (пет)

   Курсът е задължителен от магистърската програма по “Оптоелектронна и лазерна техника“.

   Насоченои задълбочено навлизане в същността на техническата реализация и подходите за пресмятане на характерситиките на основни лазерни апарати и на конструктивните им възли, с методите за синтеза на лазерното устройство и за проектирането му.

   Представят се систематизирано и задълбочено общи подходи за математично описание на функционирането на основните квантови генератори, в частност на различни режими на работа. Разглеждат се техниките за числен анализ на базата на това описание. Приложението на подходите се демонстрира на примери на разпространени приложни лазери, както и на специализирани модерни лазери. Като следствие от анализите се извеждат подходите за синтез на лазерни устройства с искани параметри и на специализирани лазери за по-нетрадиционни приложения. Значителна част от курса са свързани с развитието на умение за компютърна симулация. След отговорно проследяване на курса инженерът може да води проектантска работа, работа по разработка и модификация на лазерните устройства, както и научно-изследователска работа (физико-технически аспект) по разработка на нови лазери и нетрадиционни лазери със специални предназначения. Той може да работи по поддържане на лазерни апарати, както и да дава компетентни консултации по подбор на лазерни устройства за различни цели.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Маргарита Ангелова Денева

 • Аспекти на приложната физика за инженери по оптоелектронна и лазерна техника
  • Код: MOELE01

   Кредити: 5 (пет)

   Курсът е задължителен от магистърската програма по “Оптоелектронна и лазерна техника“.

   Целта на учебната дисциплина е да се дадат на студентите достъпно задълбочени познания по съвременни въпроси от физиката, имащи отношение към проблемите на комуникационното и електро-, електронно инженерство, не -изучавани в общия курс по физика или да задълбочат съществено познанията си по отбелязани там такива.

   Разглеждането в дисциплината включва въпроси, свързани с трансформациите на различните видове енергии в приложен аспект, физика на електричното, магнитното и електромагнитното полета, както и модерни проблеми - като нелинейни ефекти, взаимодействие на вълни в оптични влакна – спектрален анализ и времеви изкривявания на сигнала, разсейвания. Представят се елементи от физиката на атомните нива – свръх финна структура (за оптични репери на честоти), охладени атоми, принципи и подходи в спектралния анализ за практически приложения. Разглеждат се въпроси като ефекти на Щарк, на Кер и Покелс, на Фарадей, както и въпроси от физиката на свръхпроводимостта, физиката на плазмата и др.

   Лектори:

   проф. дтн. дфн. Марин Ненчев

 • Бордни информационни и изчислителни системи
  • Учебната дисциплина “Бордни информационни и изчислителни системи” е  задължителна за студентите от специалност ”Авиационна техника и технологии” за образователно-квалификационна степен “магистър”.

   Изучаването на дисциплината цели задълбочаване на подготовката на студентите в областта на бордните информационни системи, бордовите компютри (БК) и бордовите компютърни системи (БКС). Разглеждат се въпросите, свързани с принципите на построяване и функциониране на тези системи, техните основни елементи и възли. Анализират се точностните и експлоатационните им характеристиките и изискванията към средствата за програмно осигуряване. Разглеждат се характерни приложения на БК и БКС.  

   Лектори:

   доц. д-р инж. Михаил Хараламбиев Калбанов

 • Бордни системи за автоматично управление
  • Код:MAE07

   Кредити:5 (пет)

   Дисциплината е задължителна от магистърската програма на специалността „Авиационна техника и технологии”.

   Целта на учебната дисциплина е на основата на системния подход изучаване на: принципите на изграждане, комплексиране и включване на автоматичните системи за управление в трактовете за управление на полета, функционирането на типови контури за управление, техните математични модели, анализа и синтеза им от гледна точка изграждането им като системи за автоматично управление чрез методите на теорията на автоматичното управление и с помощта на програмната среда Matlab със Simulink. Лекциите се подпомагат от провеждането на определен брой лабораторни упражнения. Семестриалната оценка е на базата на изпит.

   В края на обучението си студентът ще: знае комплексирането на автоматичните системи за управление на полета на самолета и познава типови контури за управление; познава летателния апарат като обект за управление и изведените основни негови предавателни функции; познава функционирането, моделирането, анализа, синтеза и компютърно симулиране на типове бордни системи за автоматично управление; познава принципите на работа, моделирането, анализа и симулирането на системите за ръчно и автоматично управление на самолета и тяхното съвместяване; познава модели на задвижвания в системите за управление, техния анализ, синтез и компютърно моделиране; запознат с програмната среда Matlab със Simulink за целите на моделиране, анализ, синтез и симулиране на разглежданите бордни системи за автоматично управление.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Борислав Георгиев Пенев

 • Видеотехника, видеонаблюдение и индустриални телевизионни системи
  • Дисциплината е за специалност „Сигнално-охранителна техника и автоматизирани системи за сигурност”– магистри и изучава архитектурата на видеосистемите за наблюдение, принципите за проектиране, компонентна база. След курса на обучение, студентите трябва да могат да проектират локални мрежи на видеосистеми за наблюдение, да могат да подбират видеокамери за изграждането на тези системи, монитори, квадратиращи устройства специализиран софтуер.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Михаил Хараламбиев Калбанов

 • Влакнесто-оптични линии и квантови устройства
  • Код: MOELE11

   Кредити: 5 (пет)

   Курсът е задължителен от магистърската програма по “Оптоелектронна и лазерна техника“.

   Целта на курса е усвояване на знания и придобиване на професионална компетентност по технологии, параметри, характеристики и приложение на оптични влакна и свързването им с различни входни и изходни квантови устройства (излъчватели и применици). Придобиване на знания и умения за аналитична оценка на оптичните влакна и прилагането им за решаване на практически задачи.  Научето от курса ще се прилага при анализ и разработване на оптоелектронни уреди и системи за предаване и приемане на комуникационни сигнали. Дисциплината включва три основни модула. Първи модул съдържа въвеждаща тема и теория и теорията , технологията, параметрите и характеристиките на оптичните влакна като основна преносна среда за оптичните комуникции. Във втори модул се разглеждат оптичните предавателни сутройства. В трети модул се разглеждат оптичните приемни устройства, както и основи на енергийното им проектиране.

   Лектори: доц. д-р инж. Маргарита Денева, проф. дтн. дфн. Марин Ненчев

   Лектори:

   доц. д-р инж. Маргарита Ангелова Денева

 • Инженеринг на околната среда
  • Код: BpIEe65

   Кредити: 3 (три)

   Курсът е задължителен от бакалвърска  програма по “Индустриално инженерство“ (на английски език).

    

   Целта на учебната дисциплина е студентите да получат основни знания, касаещи взаимоотношенията между околната среда и промишлеността. Учебната програма е условно разделена на три части: - структура, организация и баланс на екосистемите, атмосферата и хидросферата; - качество и замърсяване на въздуха, водите и почвите; - алтернативни източници на енергия и - технологии за третиране на отпадъчни води, газове и твърди отпадъци. Дисциплината отразява съществуващите технически и технологични възможностите за устойчиво развитие и опазване на природните ресурси, както и за защита околната среда и здравето на хората при работещо и произвеждащо производство.

   Лабораторните упражнения целят да създадат практически умения на студентите за начините за определяне на основните замърсители на въздуха, водата и почвите, както и принципите на работа на основните пречиствателни съоръжения за отпадъчни води и газове. Работата със съществуващата лабораторна техника ще даде възможност за създаване на практически умения за използуване на измервателна апаратура и извършване на анализи, определящи състоянието на параметрите на околната среда.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Маргарита Ангелова Денева

 • Комуникационна техника
  • Дисциплината прави обзор на основните направления в областта на съвременните комуникации: компютърни; влакнестооптичини и радиокомуникации в рамките на един семестър. Разглеждат се архитектурата и основните принципи на управление на модерните телекомуникационни мрежи. Отразени са основните принципи на мултиплексиране на комуникационни канали в съвременните телекомуникации. Разглеждат се основните части на GSM мрежата и се описва накратко тяхната функционалност. В частта отнасяща се до оптичните комуникации е отделено внимание на оптичните влакна и кабели, пасивните и активни оптични компоненти, оптичните приемници и предаватели, измервания в оптичната съобщителна техника и оптичните телекомуникационни системи като цяло. В частта радиокомуникации са разгледани общите характеристики на радиокомуникационните системи с различно предназначение, сигналите и каналите за тяхното пренасяне, аналоговите и цифровите методи за формиране на радиосигнали. Разглеждат се елементи на спътниковите радиокомуникационни системи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Михаил Хараламбиев Калбанов

 • Лазерна техника и оптоелектронни прибори
  • Код: BE53

   Кредити: 4 (четири)

   Курсът е избираем от бакалавърска  програма по “Електроника“.

   Предназначена е да въведе професионално студентите във физичните основи на действието на лазерите и принципите на техническата им реализация, поддръжката и експлоатацията на лазерни апарати. Представят се основните конструктивни елементи на лазерите, с функционирането им и настройката им.  Запознаване с режимите на работа на лазерните източници. Представят се най-често използвани лазери. Разглеждат се основните подходи за тяхното пресмятане. Студентите получават професионални знания за свойствата и измерването на лазерното лъчение. Те могат да разчитат компетентно проспектни материали и техническа документация за лазерните източници, също да правят професионална оценка за необходимия лазер (тип, параметри, основна конструкция), да решават задачи с лазерен източник, както и да организират експлоатацията и поддръжката на лазерен източник. Също така курсът дава ориентир по въпроси от оптоелектрониката и хардуерната част на оптичните комуникации, свързани с използване на разнообразни лазерни елементи, апарати и устройства. 

   Лектор: доц. д-р инж. Маргарита Ангелова Денева, проф. дтн. дфн. Марин Ненчев

   Лектори:

   доц. д-р инж. Маргарита Ангелова Денева

 • Оптоелектронни и лазерни прибори и системи за сигурност
  • Код: Mp AASS02

   Кредити: 5 (пет)

   Курсът е задължителен от магистърската програма по “Сигнално-Охранителна Техника и Автоматизирани Системи за Сигурност“.

   В начална част от курса се прави общ преглед на системите за сигурност с приложение на лазерни и оптоелектронни прибори. Като следващ, съществен пункт, студентите се въвеждат в същността, принципите на работа,  основните характеристики и  подходите за техническа реализация на основните лазерни  и оптоелектронни прибори с насоченост за приложимост  в охранителните устройства. Като следваща точка от основните се разглеждат в принципен план и особености за техническа реализация приложни охранителни и сигнални системи, комбиниращи лазерно лъчение и оптоелектронни датчици. Застъпват се два типа – за сигнализация при опити за грабеж, и при  възникнали инциденти – пожари, наводнения, вредни задимявания.

   Лектори: доц. д-р инж. Маргарита Денева и проф. дтн. дфн. Марин Ненчев

   Лектори:

   доц. д-р инж. Маргарита Ангелова Денева

 • Оптоелектронни и лазерни устройства в медицината
  • Код: BE53

   Кредити: 4 (четири)

   Курсът е избираем от бакалавърска  програма по “Електроника“.

   Предназначен е да въведе професионално студентите в лазерната техника за медицински приложения и в оптоелектронни устройства с широко използване в медицината. Запознаване с основните лазери, използвани в медицината – физически принципи, устройство, техника на експлоатация. В общата си тежест курсът е насочен към инженерно-технически и физически въпроси. Застъпени са неспецифични за медика въпроси, в които намесата на специалиста с физична и инженерна подготовка е съществено целесъобразна. Тук се включват кръгове от въпроси като пресмятане и дозировка – мощностни, енергийни, на разпределението на интензитета - за хомогенни и гаусови снопове, формиране на желано разпределение, техника на въвеждане на лъчението и на облъчването. За пълнота са включени и елементи от оптоелектронни технически устройстваза медицината, свързано използвани с лазерите. Запознаване с техника на безопасност, стандарти и класификация на лазери.

   Лектор: доц. д-р инж. Маргарита Денева, проф. дтн. дфн. Марин Ненчев

   Лектори:

   доц. д-р инж. Маргарита Ангелова Денева

 • Основи на квантовата електроника и лазерни източници и технологии
  • Код: MOELE03

   Кредити: 5 (пет)

   Курсът е задължителен от магистърската програма по “Оптоелектронна и лазерна техника“

   Въвежда във физичните основи на действието на лазерите и принципите на техническата им реализация, в подходите за управлението на лазерната генерация, в свойствата на лазерното лъчение, както и в принципите на съвременните лазерни технологии.Представят се насочено и задълбочено физичните принципи на действие на лазерните източници и  устройства и подходите за инженерното използване на тези принципи в създаването на приложни лазерни апарати,  устройства и системи. Разглеждат се режимите на работа на лазерните източници и принципите на техническата им реализация, основните подходи за пресмятане на лазерите.Представят се реализациите на най-често използваните лазери, вкл. и най-съвременните решения. Студентите получават професионални знания за свойствата и измерването на лазерното лъчение, за методите за преобразуване на това лъчение. Те могат да разчитат компетентно проспектни материали и техническа документация за лазерните източници, също да правят професионална оценка за необходимия лазер (тип, параметри, основна конструкция), да решават задачи с лазерен източник, както и пресмятания за лазерното лъчение в системи, използващи такова. Дисциплината въвежда и в принципите на съвременните лазерни технологии – обработка на материали, анализ на състав на веществото с подходите на лазерната спектроскопия, медицински приложения на лазерите и др.

   Лектор: доц. д-р инж. Маргарита Денева, проф. дтн. дфн. Марин Ненчев

   Лектори:

   доц. д-р инж. Маргарита Ангелова Денева

 • Приложни лазерни комплекси с автоматично управление
  • Код: BE58

   Кредити: 4 (четири)

   Курсът е избираем от бакалавърска  програма по “Електроника“.

   Курсът е звено след базови курс по „Лазерна техника и оптоелектронни прибори” от специализиращия модул за бакалаври-електроници по Оптоелектронна и лазерна техника. Той предвижда професионално  въвеждане на студентите в индустриалните и медицински лазерни комплекси, както и в принципите за изграждане на други приложни системи с лазери. Съществена част от него е свързана с разширено представяне на функционирането и техническите решения , както и на  методите за инженерно  пресмятане на  основни, най-често използвани в индустриални  и медицински приложения лазери. Това дава възможност за професионална дейност по оценка на необходими модификации на лазерни апарати  в изграждане на системи и устройства с лазери за индустрията и медицината и в съчетание с курс по управление на лазерни системи от същия модул – за  подход за управление на динамиката на движението в лазерния комплекс.

   Придобитите от курса знания и уменията за използването имсъздаватпредпоставки за професионално ориентиране в съвременни проблеми, апарати и системи от областта, а и извън нея, дават основа за  професионален подход към решаване на поставени и възникнали разнообразни инженерни задачи, свързани с лазерни апарати и устройства.

   Също така се разглеждат и теми, свързани с лазерната безопасност при работата с лазерни комплекси.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Борислав Георгиев Пенев

   доц. д-р инж. Маргарита Ангелова Денева

 • Радиоелектронни системи
  • Радиоелектронни системи е задължителен фундаментален учебен курс от бакалавърската програма на специалност “Оптоелектронна и лазерна техника”.

   Знанията и уменията по Радиоелектронни системи създаватпредпоставки за многостранна реализация на студените във всички области на електрониката, оптоелектрониката и комуникациите, в частност в оптичните комуникации – проектиране и обслужване на радиопредавателни и радиоприемни устройства.

   Целта на учебната дисциплина е студентът да изучи основните качествени показатели на радиоприемните и радиопредавателни устройства, функционални блокове, методите за техния синтез и анализ.

   В края на обучението си студентът ще: Познава терминологията на дисциплината; Качествени показатели; Методите за оценка и подбор на отделните комуникационни устройства пред вид необходимите качествени показатели; Литературни източници – специализирана и научна литература

   Лектори:

   доц. д-р инж. Михаил Хараламбиев Калбанов

 • Радиокомуникации
  • Радиокомуникации е свободноизбираема дисциплина от Магистърската програма на специалността „Електроника”.

   Знанията и уменията по Радиокомуникации създаватпредпоставки за многостранна реализация на студените във всички области на радиокомуникациите-проетиране и обслужване на радиопредавателни и радиоприемни устройства.

   Целта на учебната дисциплина е студентът да изучи основите качествени показатели на радиоприемните и радиопредавателни устройства, функционални блокове, методите за техния синтез и анализ.

   В края на обучението си студентът ще: Познава терминологията на дисциплината; Качественни показатели; Методите за отценка и подбор на отделните радиоелектронни устройства пред вид необходимите качественни показатели; Литературни източници – специализирана и научна литература.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Михаил Хараламбиев Калбанов

 • Радиотехника
  • Дисциплината „Радиотехника” е задължителен фундаменталенучебен курс по програмата за Бакалаври, специалност „АВИАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”.По време на курса, студентите трябва да усвоят знания – база върху която да могат да възприемат следващите дисциплини  от учебния план, а именно – Авиационни прибори и автоматични системи, Електрооборудване на летателните апарати, в които се изучават радиотехническите средства за комуникация, навигация и управление на летателните апарати.

   В този курс, студентите трябва да изучат, основните понятия свързани с радиосигналите и тяхното разпространение, пренасянето на информация по радиоканалите, Основните критерии за оценка на радиоканалите, съобразно условията при които трябва да бъде пренасяна информация.

   В края на обучението студентите би трябвало да имат знания по: Сигнали и системи; Основни модулации в радиотехниката; Радиоканали; Предаване на сигнали.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Михаил Хараламбиев Калбанов

 • Телекомуникации
  • Знанията и уменията по Телекомуникации създаватпредпоставки за изграждане на специалисти в областта на телекомуникационните системи и услуги – фиксирани, мобилни и IP. Няма сфера от съвременното общество, която може да функционира без изградени и работещи съоръжения, позволяващи минимум два крайни абоната да обменят информация, като стремежа е това да става в реално време.

   Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат основната архитектура на фиксираните, мобилните и IP телекомуникационни системи, преносни среди, цифров транспорт и обслужване.

   В края на обучението си студентът ще: Познава терминологията на дисциплината; Качественни показатели; Стандарти; Функционални блокове на телекомуникационните системи; Изисквания от към обслужване; Литературни източници – специализирана и научна литература.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Михаил Хараламбиев Калбанов

 • Теория на автоматичното управление
  • Код: BAE27

   Кредити: 6 (шест)

   Курсът е задължителенот бакалавърската програма на специалността „Авиационна техника и технологии“.

   Целта на учебната дисциплина е придобиване на системни знания за анализа и управлението на динамиката на системите за управление. Темите включват: модели на системите, характеристики на моделите, устойчивост, точност, качество на преходните процеси и синтез на системите за управление. Чрез провеждането на определен брой лабораторни упражнения студентите получават умения да моделират и изследват определени системи за автоматично управление чрез методите на теорията на автоматичното управление с помощта на програмната среда Matlabсъс Simulink. Семестриалната оценка е на базата на изпит.

   В края на обучението си студентът ще: знае фундаменталните принципи на управление и изграждане на системи за автоматично управление; има знания относно математичното описание на определени обекти и системи за автоматично управление чрез диференциални уравнения, предавателни функции, структурни схеми; познава типове математични модели на динамични системи и техните свойства във времевата и честотна области; има знания относно въпроса за устойчивостта на системите и изследванетона линейните непрекъснати системи чрез алгебрични и честотни методи; има знания за качеството и синтез на системите за автоматично управление; е запознат с програмната среда Matlab със Simulink за моделиране, симулиране, анализ и синтез на определени системи за автоматично управление.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Борислав Георгиев Пенев

 • Управление и динамика на лазерни и оптоелектронни устройства и системи
  • Код: MOELE05

   Кредити: 5 (пет)

   Курсът е задължителен от магистърската програма по “Оптоелектронна и лазерна техника“.

   Целта на курса е изучаването и прилагането на подходите, методите и техническите средства за моделиране, анализ и управление на динамиката на лазерни комплекси с цифрово програмно управление и в съответствие със своите потребности и интереси да придобиват нови знания и възможности в тази област.

   В края на обучението си студентът ще: познава структурата и принципите на изграждане на лазерни комплекси с цифрово-програмно управление; умее да създава, симулира и анализира математични модели на системи за контурно управление и техните елементи на основата на системния подход на теорията на автоматичното управление;

   Курсът включва следните основни групи от теми:Лазерни комплекси и системи с цифрово програмно управление; Следящи сервосистеми;Избрани въпроси от теорията на системите за управление.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Борислав Георгиев Пенев

 • Физика
  • Задължителна дисциплина за редовни студенти по специалност “Компютърни науки и инженерство” на Факултет по компютърни системи и управление (ФКСУ) на Технически Университет – София за образователно-квалификационна степен “Бакалавър”. Курсът се провежда на английски език.

   Задачите на курса са получаване на знания за основните физични явления и ефекти от значимост за инженерната дейност със задълбочаване и разширение на съществено  по-високо ниво спрямо гимназиалния материал, също с навлизане и в неизучавани въпроси в него. Получените знания  ще позволяват и допринесат за професионална ориентация в съвременни инженерни въпроси от областта, за разбиране на принципите на действие и решенията на  модерни нови апарати и системи и ще бъдат интелектуално-професионална база при решаване от тях на нетрадиционни, а и по оригинални ефективни начини на класически въпроси, свързани с професионалната им дейност. Знанията ще са насочени към основите за разбиране на материала от последващите специализирани курсове.

   Курсът задълбочава и разширява физичните познания и уменията за математични пресмятания по:  механика и флуиди, по трептения и вълни- принципи, механични и звукoви вълни,  по електричество и магнетизъм, електромагнетизъм, електромагнитни вълни, основни положения от оптиката, атомната и ядрената физика-  – основни физични знания, представени в приложен аспект, както и с елемнти от теорията на относителността.На семинарните упражнения се набляга върху практически важни пресмятания на основата на лекционния материал.

   Лектори:

   проф. дтн. дфн. Марин Ненчев