Катедра "Математика, физика и химия"

     Катедра “Математика, физика и химия” е основана в края на 1997 г. чрез сливането на съществуващите дотогава катедра “Инженерна физика и химия” и катедра “Приложна математика и информатика”. При създаването й са обособени три направления: “Математика”, “Физика” и “Химия. Катедрата се състои от девет преподаватели – двама професори, четири доцента, трима главни асистента и старши експерт. Двама от преподавателите са с научна степен „доктор на науките” и пет са с научна степен “доктор”. Преподавателите осигуряват над 30 лекционни курса в ОКС „Професионален бакалавър”, ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър. Катедрата редовно организира кандидатстудентски курсове по математика.

Интернет страница:

Академичен състав

доц. д-р Недялка Маркова
каб.:2307, E-mail: noting@tu-sofia.bg

 • Висша математика I
  •      Матрици и детерминанти. Системи линейни уравнения. Диференциално смятане на функция на една променлива. Интегрално смятане на функция на една променлива Векторно смятане Аналитична геометрия.

   Лектори:

   доц. д-р Недялка Тенева Маркова

 • Висша математика II
  •      Числови редове. Редици и редове от функции. Редове на Фурие. Диференциално смятане на функция на две и повече променливи. Приложение на анализа в геометрията. Обикновени диференциални уравнения. Интегрално смятане на функция на повече променливи.

   Лектори:

   проф. д.м.н. Гани Трендафилов Стамов

   доц. д. м. н. Петьо Савов Келеведжиев

   доц. д-р Недялка Тенева Маркова

 • Висша математика III
  •      Елементи от теория на полето. Функция на комплексна променлива. Уравнения на математическата физика. Операционно смятане. Теория на вероятностите и математическа статистика .

   Лектори:

   проф. д.м.н. Гани Трендафилов Стамов

   доц. д. м. н. Петьо Савов Келеведжиев

   доц. д-р Недялка Тенева Маркова

 • Инженерна екология
  •      Състав и свойства на екологичните системи. Замърсяване на околната среда. Естествена регенерация на екологични системи. Методи и средства за осигуряване на нормативни екологични условия.

   Лектори:

   доц. д-р Димитър Георгиев Стоянов

 • Информатика
  •      Апаратни средства на компютърните системи, Операционни системи и понятия за компютърните мрежи, Методи и технология на програмирането, Транслатори на съвременни езици от високо ниво и Структурен подход в програмирането на алгоритмичен език от високо ниво (С). Типове данни; Масиви, записи, структури от данни, указатели, множества, функции, вход/изход , работа с файлове, разработване на приложни програми за решаване на математически и технически задачи. .

   Лектори:

   доц. д-р Ваньо Донев Иванов

 • Математика
  •      Числени методи за решаване на диференциални уравнения. Математическа статистика. Математически методи за оптимизация.

   Лектори:

 • Математични методи в машиностроенето
  •      Специални въпроси от теорията на ОДУ. Частни диференциални уравнения. Методи за приближаване на функции. Числени методи. Математически методи за оптимизация. Теория на графите. .

   Лектори:

   проф. д.м.н. Гани Трендафилов Стамов

 • Приложна математика
  •      Частни диференциални уравнения. Методи за приближаване на функции. Числени методи. Математически методи за оптимизация. .

   Лектори:

   доц. д. м. н. Петьо Савов Келеведжиев

 • Програмиране и използване на компютри - I
  •      Апаратни средства на компютърните системи, Операционни системи и понятия за компютърните мрежи, Методи и технология на програмирането, Транслатори на съвременни езици от високо ниво и Структурен подход в програмирането на алгоритмичен език от високо ниво (С). Последната тема обхваща работа с типове данни; масиви, записи, структури от данни, указатели, множества, функции, вход/изход, работа с файлове, както и разработване на приложни програми за решаване на математически и технически задачи.

   Лектори:

   доц. д-р Ваньо Донев Иванов

 • Програмиране и използване на компютри - II
  •     Дисциплината „Програмиране и използване на компютри – 2 част” е насочена към усвояване на умения и навици от студентите за създаване на ефективни алгоритми и програми на алгоритмичен език от високо ниво (С++). Съдържанието й се състои от основни теми, като: Управление на паметта, Динамични структури от данни и алгоритми за обработка, Управление на стандартна и специализирана периферия, Създаване на диалогови системи – основни средства, Въведение в обектно-ориентираното програмиране: Класове, Обекти – създаване , работа с тях и унищожаване, Конструктори и деструктори, Наследяване – базови и производни класове, Предефиниране на операции, Абстрактни класове, Виртуални функции.

   Лектори:

   доц. д-р Ваньо Донев Иванов

 • Техника на безопасност
  •      Работен процес. Работно място. Работна среда. Безопасност на труда. .

   Лектори:

   доц. д-р Димитър Георгиев Стоянов

 • Технологичен практикум
  •      Съвременни електронни изделия и продукти. Изделието като продукт на конструирането и технологиите. Технологични процеси. Технологични процеси на свързване и електрически монтаж в електрониката. Физикохимични технологични обработки. Технология на контактните електрически съединения. Технология на активните електромеханични компоненти. Електрическо захранване на електронните изделия. Функционална класификация на електронната апаратура. .

   Лектори:

   доц. д-р инж. Сашко Иванов Ламбов

   доц. д-р Димитър Георгиев Стоянов

 • Физика I
  •      Класическа механика. Молекулна физика и термодинамика. Електричество. .

   Лектори:

   доц. д-р Димитър Георгиев Стоянов

 • Физика II
  •      Електромагнетизъм. Трептения и вълни. Оптика. Квантови свойства на материята. .

   Лектори:

   доц. д-р Димитър Георгиев Стоянов

 • Химия
  •      Строеж и свойства на веществата. Химична термодинамика електрохимия. Корозия на металите. Защита на металите от корозия. Горива. Смазочни и охлаждащи материали. Полимерни материали.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Сашко Иванов Ламбов