faculties_present_img

Катедра "Съпротивление на материалите"

Катедра "Съпротивление на материалите" e създадена през 1965 г. при разделянето на катедра „Теоретична механика”. Тя се намира в блок 1 на Технически Университет – София.

Катедрата води дисциплини във всички машиностроителни факултети. Учебния процес се води от квалифициран преподавателски състав. Катедрата разполага с лаборатории, оборудвани с необходимите за обучението на студенти и докторанти изпитвателни машини, стендове, измервателна апаратура, компютри и презентационна техника. По основните дисциплини колективът на катедрата е разработил пълен комплект от съвременни учебници и учебни помагала. В помощ на студентите е създаден и уеб сайт със свободен достъп – „Помощник по Съпротивление на материалите” (http://smat.info ).

Катедрата провежда активна научноизследователска работа по договори с фирми и държавни организации. За целта е създадена Научно-производствена лаборатория „Тензометрия”, с уеб сайт „НПЛ Тензометрия” (http://smat.info/tensometry/). Лабораторията се занимава с изпитване на материалите при статични и променливи напрежения в условията на нормални, понижени и повишени температури (опън, натиск, огъване, усукване, умора на материалите и др.); разработване на методи и средства за измерване на механични величини; изработване на тензометрична апаратура; якостно-деформационен анализ и др. 

Теоретичната и експерименталната научноизследователски дейности са тясно свързани с практиката, което пряко се отразява на подготовката на преподавателите. Това позволява лекционния материал непрекъснато да се обновява с актуални за практиката примери, а в лабораторните упражнения да се разглеждат близки до практиката теми. Освен това лабораторните средства, разработвани по научноизследователски и приложни проекти, се използват в учебния процес – както в лабораторните упражнения, така и за разработката на дипломни работи и дисертационни трудове.

 

Интернет страница:http://smat.info

 • Ръководител катедра

  Tzonev_OK1_836.jpg
  Име: Веселин Цонев
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 02 965-3111
  Кабинет: 1220
  E-mail: tzonev@tu-sofia.bg

  Заместник ръководител

  Boris_Borisov_844.png
  Име: Борис Борисов
  Научна степен: гл. ас. д-р инж.
  Телефон: 02 965-2242
  Кабинет: 1226
  E-mail: baborisov@tu-sofia.bg

Академичен състав

доц. д-р инж. Биляна Димова
тел.:02 965-3111
каб.:1220
E-mail: bdimova@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Веселин Цонев
тел.:02 965-3111
каб.:1220
E-mail: tzonev@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Николай Николов
E-mail: nyky@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Борис Борисов
тел.:02 965-2242
каб.:1226
E-mail: baborisov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Галина Тодорова
тел.:02 965-2242
каб.:1226
E-mail: gtodor@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Камен Пенков
тел.:02 965-2678
каб.:1222
E-mail: penkov@tu-sofia.bg

Помощно-технически персонал

маг. инж. Никола Кузманов
тел.:02 965-3297
каб.:1224
E-mail:nkuzmanov@tu-sofia.bg

 • CAM и управление на жизнения цикъл на конструкционни елементи
  • Дисциплината има за цел да даде на студентите базови познания за съвременните CAM системи, позволяващи разработване на технология и програми за управление на CNC-машини, с които се изработват конструкционни елементи за транспортни средства и съоръжения. Разглеждат се възможностите на съвременните CAM системи, изградени на модулен принцип.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Николай Николов

 • Автоматизирано проектиране на транспортната техника
  •    Цел на учебната дисциплина е да разшири теоретичните знания и практическите умения на студентите необходими за работа със SolidWorks.

   Лектори:

   доц. д-р Ленин Лазов

   доц. д-р инж. Веселин Цонев

 • Дълготрайност при променливи натоварвания
  •    Цел на учебната дисциплина е да даде на студентите допълнителни познания в областта на поведението на материали при динамични натоварвания. Тези познания ще им позволят бързо и компетентно да решават въпросите за качеството и надеждността на реални конструкции подложени на променливи натоварвания.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Биляна Димова

 • Избрани въпроси от метод на крайните елементи
  •     Цел на учебната дисциплина е да се задълбочат и разширят знанията и практическите умения на студентите за решаване на сложни проблеми от механиката на твърдото деформируемо тяло с помощта на метода на крайните елементи (МКЕ).

   Лектори:

   доц. д-р Георги Стойчев

   доц. д-р инж. Николай Николов

 • Компютърен якостно-деформационен анализ на транспортна техника
  •    Цел на учебната дисциплина е да се задълбочат и разширят знанията и практическите умения на студентите за извършване на компютърен якостно-деформационен анализ на транспортна техника.

   Лектори:

   доц. д-р Георги Стойчев

   ас. д-р инж. Иван Мухтаров

 • Конструкционен анализ и метод на крайните елементи (обучение на английски език)
  •     Цел на учебната дисциплина е да даде на студентите теоретична основа на метода на крайните елементи и умения за практическото му използване при якостно и деформационно пресмятане на машини елементи и конструкции.

   Лектори:

   доц. д-р Георги Стойчев

   ас. д-р инж. Иван Мухтаров

 • Конструкционна якост
  •    Цел на учебната дисциплина е да разшири теоретичните знания и практическите умения на студентите, необходими при конструиране и изпитване на елементи и възли от транспортните средства и системи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Биляна Димова

   доц. д-р инж. Веселин Цонев

 • Метод на крайните елементи
  •     Цел на учебната дисциплина е да даде на студентите теоретична основа на метода на крайните елементи и умения за практическото му използване при якостно и деформационно пресмятане на машини елементи и конструкции.

   Лектори:

   доц. д-р Георги Стойчев

   доц. д-р инж. Веселин Цонев

 • Метод на крайните елементи (обучение на немски език)
  •     Цел на учебната дисциплина е студентите да се запознаят с основите на Метода на крайните елементи, с основните математически модели към които могат да се сведат изследваните обекти, да усвоят практическата работа с конкретна програма, реализираща този метод.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Биляна Димова

 • Методи за разработване на изделията – II част (обучение на немски език)
  •    Цел на учебната дисциплина е да се задълбочат и разширят познанията на студените необходими за конструиране на изделия в машиностроенето с различни якостни изчисления и да им се предадат умения за използването на диаграми, нормативни документни, стандарти и др. от справочна литература.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Биляна Димова

 • Приложение на CAD в машиностроенето
  •     Цел на учебната дисциплина е да даде на студентите теоретични и практически знания за работа със SolidWorks.

   Лектори:

   доц. д-р Ленин Лазов

   доц. д-р инж. Веселин Цонев

 • Приложение на CAD в транспортната техника
  •     Цел на учебната дисциплина е да даде на студентите теоретични и практически знания за работа със SolidWorks.

   Лектори:

   доц. д-р Ленин Лазов

   доц. д-р инж. Николай Николов

 • Специализирани метални конструкции
  •    Цел на учебната дисциплина е да даде на студентите теоретични и практически знания за оразмеряване на нестандартни метални конструкции.

   Лектори:

   доц. д-р Ленин Лазов

   доц. д-р инж. Николай Николов

 • Стоманени конструкции – Еврокод 3
  •    Цел на учебната дисциплина е да даде на студентите теоретични и практически знания за оразмеряване на нестандартни метални конструкции.

   Лектори:

   доц. д-р Ленин Лазов

   доц. д-р инж. Веселин Цонев

 • Съпротивление на материалите (обучение на английски език)
  •    Цел на учебната дисциплина е да даде на студентите основни понятия и методи, необходими за якостно и деформационно пресмятане на машиностроителни елементи и метални конструкции.

   Лектори:

   доц. д-р Георги Стойчев

   ас. д-р инж. Иван Мухтаров

 • Съпротивление на материалите – І част
  •     Цел на учебната дисциплина е да даде на студентите основни понятия и методи, необходими за якостно и деформационно пресмятане на машиностроителни елементи и метални конструкции.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Веселин Цонев

   доц. д-р инж. Николай Николов

 • Съпротивление на материалите – ІI част
  •     Цел на учебната дисциплина е да даде на студентите основни понятия и методи, необходими за якостно и деформационно пресмятане на машиностроителни елементи и метални конструкции.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Веселин Цонев

   доц. д-р инж. Николай Николов

 • Съпротивление на материалите – цял
  •     Цел на учебната дисциплина е да даде на студентите основни понятия и методи, необходими за якостно и деформационно пресмятане на машиностроителни елементи и метални конструкции.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Веселин Цонев

   доц. д-р инж. Николай Николов

 • Техническа механика – I част (обучение на немски език)
  •     Цел на учебната дисциплина е студентите да изучат и да могат да прилагат на практика основните аксиоми, закони и методи на статиката в инженерната практика, както и да им формира инженерен подход при изчисляването на уреди, апарати и машини.

   Лектори:

   проф. д-р Камен Веселинов

   доц. д-р инж. Биляна Димова

 • Техническа механика – II част (обучение на немски език)
  •     Цел на учебната дисциплина е да даде на студентите основни понятия и методи, необходими за определяне на вътрешни усилия и деформации в натоварени механични системи.

   Лектори:

   проф. д-р Камен Веселинов

   доц. д-р инж. Биляна Димова

 • Техническа механика – III част (обучение на немски език)
  •   Цел на учебната дисциплина е студентите да изучат и да могат да прилагат на практика основните аксиоми, закони и методи на кинематиката и динамиката в инженерната практика, както и да им се формира инженерен подход при изчисляването на уреди, апарати и машини.

   Лектори:

 • Техническа механика – IV част (обучение на немски език)
  •     Цел на учебната дисциплина е студентите да изучат и да могат да прилагат на практика основните аксиоми, закони и методи на кинематиката и динамиката в инженерната практика, както и да им се формира инженерен подход при изчисляването на уреди, апарати и машини.    

   Лектори:

   проф. д-р Камен Веселинов

   доц. д-р инж. Биляна Димова

 • Техническа механика – ІI част
  •     Цел на учебната дисциплина е да даде на студентите основни понятия и методи, необходими за якостно и деформационно пресмятане на машиностроителни елементи и метални конструкции.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Николай Николов