Катедра "Текстилна техника"

ПОЛОВИНВЕКОВНА ИСТОРИЯ

Катедра “Текстилна техника” е създадена през 1952 година - период, през който по обем на продукцията и заети работни места текстилната промишленост представлява 65% от цялата промишленост на страната.

ШИРОК ПРОФИЛ

Катедра “Текстилна техника” осигурява инженерно-технически познания в направленията предачество, тъкачество, трикотажно, шевно производство и производство на нетъкани текстилни материали.

АКТУАЛНОСТ

Катедра “Текстилна техника” разполага с непрекъснато обновяваща се материална база, специализирани софтуерни продукти за проектиране на текстилни изделия и облекла. Предлагат се нови дисциплини- мениджмънт, маркетинг, управление на качеството, дизайн на облеклото, мултимедийни технологии, интеркултурна компетентност.

ПЕРСПЕКТИВИ

За да отговори на нуждата от висококвалифицирани инженери катедра “Текстилна техника” обучава специалисти в три образователно-квалификационни степени - бакалавър, магистър, доктор. Договорът за сътрудничество в рамките на програмата Еразъм за академична мобилност позволява на студентите да проведат учебен семестър или да разработят дипломна работа в партньорски университет в чужбина. Катедрата ежегодно организира практикантска борса, с което оказва активно съдействие за създаване на връзки между младите текстилни инженери и представителите на текстилния бизнес.  

ИНОВАЦИИ

В катедра “Текстилна техника” се извършва научноизследователска дейност по международни и наши проекти от всички отрасли на текстилното производство.

ПРИЗНАТО ПАРТНЬОРСТВО

Катедра “Текстилна техника” е член на организацията на Висшите учебни заведения, обучаващи специалисти от областта на текстилната техника и технологии - AUTEX. Традиционни са връзките със сродни университети от страните на Европейския съюз - Висшето училище Нидеррайн - Германия (Hochschule Niederrhein) , Висшето училище по текстил в Мюлуз - Франция (Ecole Nationale Superiere des Industries Textiles de Milhouse), Университета в Гент - Белгия (Ghent University) и Каталунския университет в Тераса - Испания (Technical University of Catalonia).

Интернет страница:http://textile.tu-sofia.bg/

 • Ръководител катедра

  Krasteva_402.jpg
  Име: Диана Германова-Кръстева
  Научна степен: проф. д-р инж.
  Телефон: 02 965-3629
  Кабинет: 3416
  E-mail: dianakra@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. д-р инж. Диана Германова-Кръстева
тел.:02 965-3629
каб.:3416, E-mail: dianakra@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Магдалена Павлова
тел.:02 965-3647
каб.:4114, E-mail: mpavlova@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Радка Атанасова
тел.:02 965-3647
каб.:4114, E-mail: ratanasova@tu-sofia.bg
доц. д.т.н. Радостина Ангелова
тел.:02 965-2904
каб.:3501-А, E-mail: radost@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Даниела Софронова
тел.:02 965-3921
каб.:4247, E-mail: dcholeva@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Михаил Панчев
тел.:02 965-3880
каб.:3301-А, E-mail: mpanchev@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Христина Хьолтерман
тел.:02 965-3880
каб.:3301-А, E-mail: hristina_konova@tu-sofia.bg

Помощно-технически персонал

маг. инж. Анна Фролошка
тел.:02 965-2900
каб.:3401-А, E-mail:anif@tu-sofia.bg
Йордан Дойчинов
тел.:02 965-3484
каб.:4111, E-mail:

 • Бакалавър - CAD системи за облекло
  • Съдържанието на програмата обхваща актуални проблеми, свързани с приложение на компютърната графика при проектиране на основни конструкции дамски, мъжки и детски облекла. Изяснява се предназначението и синтаксиса на най-често използваните функции в специализираните графични системи за проектиране на облекла. Предлагат се алгоритми за геометрично построяване на конструктивна мрежа, вътрешни и контурни линии, свивки, проектиране на допълнителни детайли и работни шаблони с помощта на специализирана за шевното производство CAD система.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Радка Атанасова

 • Бакалавър - Дизайн на тъкани и плетива
  • Обучението има строго практическа насоченост с цел придобиване на творчески умения при композиционното изграждане, формообразуване, цветна графика и структурно оформление на дизайнерски решения при проектирането на тъкани и плетива. Студентите се запознават теоретически и практически с етапите на изработване на тъкано или плетено площно или готово изделие – от художествената идея до практическата й технологична реализация на тъкачни или плетачни машини.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Радка Атанасова

   доц. д.т.н. Радостина Ангелова

 • Бакалавър - Колористика и облагородяване
  • В програмата са залегнали теми, свързани с предварителната подготовка на различните типове влакна: целулозни, белтъчни изкуствени и синтетични, както и видовете багрила и печатни пасти, необходими за тяхната обработка. Студентите имат възможност за предварителен достъп до PowerРoint презентациите. По време на лабораторните упражнения групата изпълнява зададената от асистента задача. Резултатите от измерванията, обработката на резултатите и анализът се оформят в протокол към всяко лабораторно упражнение. В края на часа протоколът се заверява от ръководителя на упражнението

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Михаил Панчев

 • Бакалавър - Компютърно проектиране на плетени изделия
  • Основни теми: Общи сведения за проектирането на плетени изделия; Модели на бримка. Основни параметри. Равновесно състояние, площ и деформации на бримковия строеж при едноосево и двуосево натоварване; Проектиране на еднолицеви главни, ефектни и производни плетки; Проектиране на двулицеви главни, производни и ефектни плетки; Проектиране на двуопакови и интерлокови плетки; Проектиране на жакардови структури; Проектиране на надлъжни плетки; Софтуер за създаване на плетена структура; Софтуер за прогнозиране ефекта на преждата и определяне на бримковите пиксели; Виртуално моделиране на силуета. Виртуално плетене; Софтуер за създаване на програма за плетене на машината; Проектиране на чорапи без и със пета и пръсти; Софтуер за проектиране на платове, ласета, дантели и програми за работа на машините за надлъжно плетене.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Даниела Софронова

 • Бакалавър - Компютърно проектиране на прежди и тъкани
  • Съдържанието на програмата обхваща основни проблеми на анализа и проектирането на прежди и тъкани. Разглеждат се компютърни алгоритми за проектиране на прежди. Изучават се тъкачни структури, получени при използване на първични, производни и комбинирани сплитки, както и приложението на софтуерни продукти при разработване на технологичните тъкачни рисунки. По време на лабораторните упражнения се решават самостоятелни задачи, свързани с пресмятането на параметри на смеси и характеристики на прежди, както и на създаване на тъкачни структури, които се изработват на тъкачна машина в реални условия.

   Лектори:

   доц. д.т.н. Радостина Ангелова

 • Бакалавър - Конструиране на облекла
  • Съдържанието на програмата обхваща основните въпроси, свързани с проектирането на различни по вид и предназначение шевни изделия. Разглежда се проектирането на допълнителните и спомагателни детайли, градиране на елементите по типоразмери и някои въпроси от проектиране чрез използване на CAD/CAM системи.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Христо Петров

 • Бакалавър - Контрол на качеството
  • Съдържанието на програмата обхваща основните въпроси, свързани със статистическите методи за контрол на качеството – проверка на хипотези по параметрични и непараметрични критерии; разработването на контролни карти по количествени и качествени признаци, статистическия приемателен контрол и контрола на качеството на текстилните продукти по групи – прежди, площни и готови конфекционни изделия.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Диана Германова-Кръстева

 • Бакалавър - Мода и дизайн на облеклото
  • Съдържанието на програмата обхваща актуални проблеми на дизайна, композиция, формообразуване, модна рисунка и цветна графика. Студентите се запознават с терминологичния апарат при дизайнерското проектиране на облекла; научават се да работят със структури, цветове, форми, силуети, пропорции; да визуализират творческите си идеи чрез използване на основните принципи на композиционното изграждане в зависимост от цвета, орнамента, свойствата на текстилните материали за облекло и технологиите за производството им; разработват дизайнерски проекти на колекции облекла в класически, спортен и фантазиен стил съобразно актуалните модни тенденции.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Радка Атанасова

 • Бакалавър - Моделиране на облекла
  • Съдържанието на програмата обхваща въпроси, свързани с проектирането на различни стилови моделни варианти на шевни изделия, както и получаването на допълнителните и спомагателни детайли и някои въпроси от моделиране чрез използване на CAD/CAM системи. Курсовият проект дава възможност всеки студент самостоятелно да разработи колекция от облекла по свободно избираема тема и да конструира детайлите на част от проектираните изделия.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Христо Петров

 • Бакалавър - Неконвеционален текстил
  • В програмата са залегнали теми, свързани с методи на получаване на изделия могат да се използват при получаването на текстилни продукти със специално и техническо предназначение, различни от понятието класически текстил. Студентите имат възможност за предварителен достъп до PowerРoint презентациите. По време на лабораторните упражнения групата изпълнява зададената от асистента задача. Резултатите от измерванията, обработката на резултатите и анализът се оформят в протокол към всяко лабораторно упражнение. В края на часа протоколът се заверява от ръководителя на упражнението.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Михаил Панчев

 • Бакалавър - Оптимизиране на производствената дейност в текстилните и шевни фирми
  • Съдържанието на програмата обхваща основните въпроси, свързани с организацията на производствената дейност във времето и пространството, използваните оптимизационни техники и методи, етапите и подходите при осъществяване на производствения и операционен мениджмънт, съвременните методи за съгласуване на производствено-операционните звена, приложението на CAD/CAM системи в текстилните и шевни фирми.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Диана Германова-Кръстева

 • Бакалавър - Плетачни технологии и машини
  • Основни теми: Основни понятия в плетенето. Видове плетачни игли и бримкообразуване; Класификация на плетачните машини; Класификация на напречни и надлъжни плетки; Машини за напречно плетене – кръгли и линейни машини; Машини за надлъжно плетене и др.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Даниела Софронова

 • Бакалавър - Предачни технологии и машини
  • Системи за предене на къси и дълги влакна. Използвани суровини. Процеси и машини в различните системи. Теоретични предпоставки, конструктивни решения, настройки, дефекти. Принципи и методи на предене – рингови и безвретенни. Структура и физико-механични показатели на преждите. Регенериране на отпадъците от производството. Съставяне на предачни планове.

   Лектори:

   доц. д.т.н. Радостина Ангелова

 • Бакалавър - Програмно управление на шевни машини
  • Основни теми: Принципи и механизми за програмно управление на шевни машини, шевни автомати, обработващи центрове, бродировъчни и капитониращи машини, Създаване на програми за управление на бродировъчни машини и др.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Даниела Софронова

 • Бакалавър - Проектиране на технологични линии в плетачното производство
  • Основни теми: Принципи на проектиране на технологични линии в плетачното производство; Методи за проектиране на линии за производство на трикотажен плат и изделия по кръгло плетачни технологии; Линии за производство на изделия от линеен трикотаж; Линии за производството на чорапни изделия.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Даниела Софронова

 • Бакалавър - Текстилно материалознание и изпитвания
  • Съдържанието на програмата обхваща основните въпроси, свързани с видовете текстилни материали – начин на получаване, свойства и приложение; методите и уредите за изпитване на материалите; статистическите методи за обработка и анализ на получените резултати.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Диана Германова-Кръстева

 • Бакалавър - Технологични линии за облекло
  • Съдържанието на програмата обхваща основните въпроси, свързани с проектирането на поточни линии за производство на шевни изделия: разработване на задание за инвестиционно проектиране; разработване на техническа и технологична документация за шевните продукти; определяне на такта на поточната линия; групиране на технологичните операции по работни места и синхронизиране на поточната линия; изчисляване на необходимата площ по секции и съставяне на подов план.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Диана Германова-Кръстева

 • Бакалавър - Технология на облеклото
  • Съдържанието на програмата обхваща основните въпроси, свързани с технологичната последователност на процесите, прилагани при конфекционирането на различни по вид и предназначение шевни изделия. Разглеждат се технологичните параметри на процесите в зависимост от използваните съоръжения при настилане, рязане, подлепване, влаготоплинна обработка и монтаж на изделията. Анализират се технологичните възможности на различните машини и съоръжения и се дава възможност за придобиване на практически умения за работа с тях. Изучава се както създаването на цялостни технологии за изработване на различни видове облекла, така и технологични варианти за обработка на принадлежащите им възли.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Христо Петров

 • Бакалавър - Тъкачни технологии и машини
  • Съдържанието на програмата обхваща основните въпроси, свързани с подготовката на нишките за тъкане и същинският процес на тъкане на платове. Разглеждат се основните технологични процеси в подготовката на основните нишки за тъкане: бобиниране, сноване, скробване, вдяване и навързване, както и подготовката на вътъчните нишки. Изучават се основните механизми в тъкачните машини: за подаване и опъване на основата, за издърпване и навиване на плата, за образуване на тъкачна уста, за прекарване на вътъчна нишка и за набиване на вътъка към края на тъканта.

   Лектори:

   доц. д.т.н. Радостина Ангелова

 • Бакалавър - Шевни машини и съоръжения
  • Основни теми: Складово стопанство в шевната фирма. Прегледни маси; Настилащи и разкрояващи устройства и съоръжения – дискови и пластинчати ножици, банцизи, автоматизирани разкройващи устройства; Класификация на шевните машини. Бодообразуващи елементи. Образуване на бодов ред клас 100. Бодообразуване при шевни машини клас 200; Образуване на бодов ред клас 300 – люлеещ се и ротационен грайфери; Основни механизми на шевна машина клас 300. Зиг-Заг машини; Образуване на бодов ред клас 400 – едно, дву и повече иглови машини; Образуване на бодов ред клас 500 – оверлог. Шевни машини за “флат-лок” бодов ред; Шевни полуавтомати за пришиване на копчета и изработка на илици. Обработващи центрове; Бродировачни и маркови автомати. Подлепващи преси. Машини за окончателна обработка;

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Даниела Софронова

 • Магистър - Маркетинг на облеклото и текстила
  • Съдържанието на програмата обхваща основни въпроси, свързани със същността на маркетинговата дейност и особености във фирми за облекло и текстил, видове маркетингови концепции и тенденции, маркетингови проучвания, маркетингова информационна система, стратегически маркетинг и планиране, продуктова, ценова, пласментна и комуникационна политика и формиране на маркетинговия микс.

   Лектори:

   доц. д-р Ина Николова-Яан

 • Магистър - Мениджмънт на текстилни и шевни предприятие
  • Съдържанието на програмата обхваща основните въпроси, свързани с мениджмънта на фирмите. Разглежда се външната и вътрешната среда, при която работят предприятията, функциите на мениджмънта, прилагани в дейността на бизнесорганизациите, комуникационните процеси, взиманите управленски решения от мениджърите в дейността им, използваните подходи в мениджмънта на организациите.

   Лектори:

   доц. д-р Малин Малинов

 • Магистър / Магистър Задочно - Високотехнологични влакна и интелигентен текстил
  • Програмата е разделена в два модула и обхваща въпроси, свързани с: физичните и химичните модификации на влакната и влиянието им върху свойствата на материалите, основните групи високотехнологични влакна и техните представители, свойствата и областите на приложение на високотехнологичните влакна, видовете интелигентни материали според стимулиращото въздействие, механизма на действието им и областите на приложение. Разглеждат се основните елементи и принципи на изграждане на интелигентните текстилни системи.

   Лектори:

   доц. д.т.н. Радостина Ангелова

   проф. д-р инж. Диана Германова-Кръстева

 • Магистър / Магистър Задочно - Графичен дизайн на облеклото
  • Съдържанието на програмата обхваща приложението на интерактивните технологии и компютърната графика в дизайна на облекла. Техники за безконтактно сканиране на човешкото тяло, системи за компютърен моден дизайн, технологии за тридименсионно проектиране, компютърна симулация и визуализация на облекла, виртуални магазини за облекла, концепция за индустриално производство на индивидуални облекла. Студентите се научават да работят с изображения (векторни и пикселни технологии), цветове и форми и да визуализират творческите си идеи чрез използване на програми за графичен дизайн.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Радка Атанасова

 • Магистър / Магистър Задочно - Дизайн и технологии за облекла
  • Съдържанието на програмата обхваща основните въпроси, свързани с проектирането и технологичната последователност на процесите, прилагани при проектирането и изработването на различни по вид и предназначение шевни изделия. Разглеждат се стиловите моделни варианти, както и проектирането на допълнителните и спомагателни детайли, както и създаването на цялостни технологии за изработване на различни видове облекла. Курсовият проект дава възможност всеки студент самостоятелно да разработи колекция от облекла по свободно избираема тема и да конструира детайлите на част от проектираните изделия.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Христо Петров

 • Магистър / Магистър Задочно - Дизайн на площни текстилни изделия
  • Занимава се със съвременните тенденции при дизайн на тъкани и плетени изделия за облекло, интериорен текстил и аксесоари, в т.ч. и компютърен дизайн. Студентите придобиват теоретични и практически знания относно процеса на проектиране от художествената идея до практическата реализация и композиционните и цветови особености в зависимост от крайното приложение на площното изделие.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Даниела Софронова

   доц. д.т.н. Радостина Ангелова

 • Магистър / Магистър Задочно - Конструиране и технология на защитни облекла
  • Съдържанието на програмата обхваща основните въпроси, свързани с проектирането на различни по вид и предназначение шевни изделия. Разглеждат се стиловите моделни варианти, както и проектирането на допълнителните и спомагателни детайли, градиране на елементите по типоразмери и някои въпроси от проектиране чрез използване на CAD/CAM системи.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Христо Петров

 • Магистър / Магистър Задочно - Конструиране и технология на работни облекла
  • Съдържанието на програмата обхваща основните въпроси, свързани с проектирането на различни по вид и предназначение шевни изделия. Разглеждат се стиловите моделни варианти, както и проектирането на допълнителните и спомагателни детайли, градиране на елементите по типоразмери и някои въпроси от проектиране чрез използване на CAD/CAM системи.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Христо Петров

 • Магистър / Магистър Задочно - Материали за защитни облекла
  • В програмата са залегнали теми, представляващи традиционни и високотехнологични материали зазащитно облекло. Студентите имат възможност за предварителен достъп до Powerpoint презентациите. По време на лабораторните упражнения групата изпълнява зададената от асистента задача след неговите обяснения. Резултатите от измерванията, обработката на резултатите и анализът се оформят в протокол.

   Лектори:

   доц. д.т.н. Радостина Ангелова

   проф. д-р инж. Диана Германова-Кръстева

 • Магистър / Магистър Задочно - Механични технологии на влакнестите материали
  • Технологии за производство на прежди и площни текстилни изделия от влакна и нишки. Особености на технологиите, използваните машини и съоръжения във връзка с прилагането на нови материали и навлизането на нишковидните и площни изделия в съвременни области на приложение. Запознаване с новостите от последните изложения на текстилни машини (ITMA , ATME и др.). Получените от студентите знания и умения ще им позволи да се реализират както като компетентни специалисти, така и като изследователи.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Даниела Софронова

   доц. д.т.н. Радостина Ангелова

   гл. ас. д-р инж. Михаил Панчев

 • Магистър / Магистър Задочно - Моделиращи системи за облекла
  • Съдържанието на програмата обхваща актуални проблеми, свързани с инженерното моделиране на облекла, компютърната графика и приложението й при моделиране на основните конструкции на дамски, мъжки и детски облекла. Предлагат се алгоритми за геометрични трансформации на свивки, получаване на различни видове драперии, проектиране на допълнителни детайли, подплати, подлепващи и укрепващи вложки, работни шаблони с помощта на специализирана за шевното производство CAD система.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Радка Атанасова

 • Магистър / Магистър Задочно - Организация на шевното производство
  • Съдържанието на програмата обхваща основните въпроси, свързани с: формите на организация на производството; организацията на производствения процес в пространството и времето - такт, производителност и балансиране на поточната линия, основни принципи при разпределяне на дейностите, съставяне на планови графици и др.; организация на работното място; основи на организационната структура и мениджмънта на човешките ресурси; осигуряване на качество в организационните дейности.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Диана Германова-Кръстева

 • Магистър / Магистър Задочно - Проектиране на бельо
  • Съдържанието на програмата обхваща основните въпроси, свързани с проектирането на дамско и мъжко бельо. Разглеждат се стиловите моделни варианти, както и проектирането на допълнителните и спомагателни детайли на всекидневно, спално, постелно, медицинско, спортно, артистично и еротично бельо.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Христо Петров

 • Магистър / Магистър Задочно - Проектиране на облекла със защитни свойства
  • В програмата са залегнали теми, свързани със свойствата на защитни облекла, предназначени за защита в опасна среда, както и с оценката на тези свойства. Студентите имат възможност за предварителен достъп до Powerpoint презентациите. Лабораторната група изпълнява зададената от асистента тема, която включва самостоятелна работа на студентите. Заданието за курсовия проект се получава в началото на семестъра. Темата е свързана с облекло за защита от конкретна опасна среда. Проектът се предава в края на семестъра.

   Лектори:

   доц. д.т.н. Радостина Ангелова

 • Магистър / Магистър Задочно - Сложни надлъжни плетки
  • След завършване на курса студентите трябва да могат да задълбочат познанията си върху структурата и технологиите за изработване на плетени структури от сложните надлъжни плетки; да придобият нови знания относно особеностите при проектиране на технологии за изработване на специални основоплетени платове, ласета и дантели, интериорен текстил, биаксиални и мултиаксиални структури, 3D изделия.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Даниела Софронова

 • Магистър / Магистър Задочно - Сложни напречни плетки
  • Основни теми: Сложни напречни еднолицеви и двулицеви структури; Технологии за плeтeне и плетачни машини; Технологии за производството на изцяло изплетено горно облекло, бельо и др.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Даниела Софронова

 • Магистър / Магистър Задочно - Специални сплитки и тъкани
  • Изучават се специфични тъкани изделия, които се произвеждат в сложни и комбинирани сплитки. Предвидените лабораторни упражнения са съобразени с наличните тъкачни машини и лабораторни уреди в катедра “Текстилна техника” и софтуер за проектиране. Студентите извършват самостоятелно пълен цикъл от задачи, които в максимална степен се доближават до реални производствени или изследователски проблеми в областта на проектирането на сплитки и тъкани. В края на курса студентите представят разработки (реферати), основани на проведените лабораторни упражнения.

   Лектори:

   доц. д.т.н. Радостина Ангелова

 • Магистър / Магистър Задочно - Съвременни методи на предене
  • Лекции, изнасяни с помощта на нагледни материали, диапозитиви, слайдове и учебни филми. Предвидените лабораторни упражнения са съобразени с наличните предачни машини и лабораторни уреди в катедра “Текстилна техника”. Студентите извършват самостоятелно пълен цикъл от задачи, които в максимална степен се доближават до реални производствени или изследователски проблеми в областта на методите на предене. В края на курса студентите представят разработки (реферати), основани на проведените лабораторни упражнения.

   Лектори:

   доц. д.т.н. Радостина Ангелова

 • Магистър / Магистър Задочно - Текстилна екология
  • Учебната дисциплина дава на студентите основните знания, касаещи взаимоотношенията между околната среда и текстилната промишленост. Учебната програма е условно разделена на три части: Структура, организация и баланс на екосистемите, атмосферата и хидросферата, качество и замърсяване на въздуха, водите и почвите. Видове замърсявания, дължащи се на текстилната промишленост, технологии за третиране на отпадъчни води, газове и твърди отпадъци. Етикетиране и екоетикетиране, Европейски нормативи и регламенти.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Михаил Панчев

 • Магистър / Магистър Задочно - Текстилни структури за защитни облекла
  • В програмата са залегнали теми, свързани със спецификата на различни текстилни структури, предназначени за облекло, което защитава човешкото тяло от опасни среди и условия. Студентите имат възможност за предварителен достъп до Powerpoint презентациите. В лабораторните упражнения групата изпълнява зададената от асистента задача. Резултатите от измерванията, обработката на резултатите и анализът се оформят в протокол.

   Лектори:

   доц. д.т.н. Радостина Ангелова

 • Магистър / Магистър Задочно - Технологични системи за облекла
  • Съдържанието на програмата обхваща въпроси, свързани с различни технологични варианти за изработване на възли от различни видове облекла. Анализират се технологичните възможности на различните машини и съоръжения и се дава възможност за придобиване на практически умения за работа с тях. Изучава се създаването на цялостни технологии за изработване на различни видове облекла.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Христо Петров

 • Магистър / Магистър Задочно - Управление на качеството
  • Съдържанието на програмата обхваща основните въпроси, свързани със: структурата и организацията на институциите, занимаващи се със стандартизация и сертификация у нас и в международен план; методите за статистически контрол на производствените процеси; методите за приемателен контрол; средствата за идентификация, анализ и решаване на проблемите с качеството; методите за статистическо планиране на експеримента, извеждането и оптимизирането на математическите модели; стандартизацията и сертификацията на качеството.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Диана Германова-Кръстева

 • Магистър / Магистър Задочно / Магистър Изр. - Текстилно материалознание и изпитвания
  • Съдържанието на програмата обхваща основните въпроси, свързани с видовете текстилни материали – начин на получаване, свойства и приложение; методите и уредите за изпитване на материалите; статистическите методи за обработка и анализ на получените резултати.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Диана Германова-Кръстева

 • Магистър Изр. - Дизайн на облекло и текстил
  • Обучението има строго практическа насоченост с цел придобиване на творчески умения при композиционното изграждане, формообразуване, цветна графика и структурно оформление на дизайнерски решения при проектирането на тъкани и плетени платове и облекла. Студентите се запознават теоретически и практически с етапите на изработване на тъкано или плетено площно или готово изделие – от художествената идея до практическата й технологична реализация на тъкачни или плетачни машини. В програмата се разглеждат и дизайнерски концепции, свързани с проектирането на облекла.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Радка Атанасова

 • Магистър Изр. - Колористика и облагородяване
  • В програмата са залегнали теми, свързани с предварителната подготовка на различните типове влакна: целулозни, белтъчни изкуствени и синтетични, както и видовете багрила и печатни пасти, необходими за тяхната обработка. Студентите имат възможност за предварителен достъп до PowerРoint презентациите. По време на лабораторните упражнения групата изпълнява зададената от асистента задача. Резултатите от измерванията, обработката на резултатите и анализът се оформят в протокол към всяко лабораторно упражнение. В края на часа протоколът се заверява от ръководителя на упражнението

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Михаил Панчев

 • Магистър Изр. - Конструиране и моделиране на облекла
  • Съдържанието на програмата обхваща основните въпроси, свързани с проектирането на различни по вид и предназначение шевни изделия. Разглеждат се стиловите моделни варианти, както и проектирането на допълнителните и спомагателни детайли, градиране на елементите по типоразмери и някои въпроси от проектиране чрез използване на CAD/CAM системи.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Христо Петров

 • Магистър Изр. - Мода и дизайн на текстила и облеклото
  • Обучението има строго практическа насоченост с цел придобиване на творчески умения при композиционното изграждане, формообразуване, цветна графика и структурно оформление на дизайнерски решения при проектирането на тъкани и плетени платове и облекла. Студентите се запознават теоретически и практически с етапите на изработване на тъкано или плетено площно или готово изделие – от художествената идея до практическата й технологична реализация на тъкачни или плетачни машини. В програмата се разглеждат и дизайнерски концепции, свързани с модата и проектирането на облекла.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Радка Атанасова

 • Магистър Изр. - Предачни и тъкачни технологии и машини
  • Технологии за производство на прежди и тъкани площни текстилни изделия от влакна и нишки. Системи на предене на къси и дълги влакна. Подготвителни процеси при тъкането и същински тъкачни процеси. Особености на технологиите, използваните машини и съоръжения във връзка с прилагането на нови материали и навлизането на нишковидните и площни изделия в съвременни области на приложение. Запознаване с новостите от последните изложения на текстилни машини (ITMA , ATME и др.). Получените от студентите знания и умения ще им позволи да се реализират както като компетентни специалисти, така и като изследователи.

   Лектори:

   доц. д.т.н. Радостина Ангелова

 • Магистър Изр. - Проектиране и технологии за облекла
  • Съдържанието на програмата обхваща основните въпроси, свързани с проектирането на различни по вид и предназначение шевни изделия. Разглеждат се стиловите моделни варианти, както и проектирането на допълнителните и спомагателни детайли, градиране на елементите по типоразмери и някои въпроси от проектиране чрез използване на CAD/CAM системи.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Христо Петров

 • Магистър Изр. - Проектиране и технологии за предачни изделия
  • Системи за предене на къси и дълги влакна. Използвани суровини. Процеси и машини в различните системи. Теоретични предпоставки, конструктивни решения, настройки, дефекти. Принципи и методи на предене – рингови и безвретенни. Проектиране на структура и физико-механични показатели на преждите. Съставяне на предачни планове.

   Лектори:

   доц. д.т.н. Радостина Ангелова

 • Магистър Изр. - Проектиране и технологии за трикотажни изделия
  • Основни теми: Понятия в плетенето; Видовете и устройство на плетачни автомати за напречно плетене; Видове и устройство на плетачни автомати за надлъжно плетене; Технологии за производство на плетени структури от напречни и надлъжни плетки; Видове напречни и надлъжни плетки.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Даниела Софронова

 • Магистър Изр. - Проектиране и технологии за тъкачни изделия
  • Съдържанието на програмата обхваща основните въпроси, свързани с подготовката на нишките за тъкане и същинския процес на тъкане на платове. Разглеждат се основните технологични процес в подготовката на основните нишки за тъкане:. Изучават се основните механизми в тъкачните машини. Разглеждат се основните сплитки в тъкачеството, както и методите за компютърно проектиране.

   Лектори:

   доц. д.т.н. Радостина Ангелова

 • Магистър Изр. - Проектиране на плетени изделия
  • Основни теми: Модели на бримкови структури от напречни плетки; Модели на бримкови структури от надлъжни плетки; Проектиране на структури от напречни плетки; Проектиране на структури от надлъжни плетки; Софтуерни продукти за проектиране на плетени платове, окроени детайли и напълно изплетени изделия; Създаване на кройки; Създаване на програми за управление на машините.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Даниела Софронова

 • Магистър Изр. - Проектиране на предачни и тъкачни изделия
  • Занимава се със съвременните тенденции при дизайн на прежди и тъкани изделия за облекло, интериорен текстил и аксесоари, в т.ч. и компютърен дизайн. Студентите придобиват теоретични и практически знания относно процеса на проектиране от художествената идея до практическата реализация и композиционните и цветови особености в зависимост от крайното приложение на площното изделие.

   Лектори:

   доц. д.т.н. Радостина Ангелова

 • Магистър Изр. - Технологични линии за облекло
  • Съдържанието на програмата обхваща основните въпроси, свързани с проектирането на поточни линии за производство на шевни изделия: разработване на задание за инвестиционно проектиране; разработване на техническа и технологична документация за шевните продукти; определяне на такта на поточната линия; групиране на технологичните операции по работни места и синхронизиране на поточната линия; изчисляване на необходимата площ по секции и съставяне на подов план.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Диана Германова-Кръстева

 • Магистър Изр. - Технология на облеклото
  • Съдържанието на програмата обхваща основните въпроси, свързани с технологичната последователност на процесите, прилагани при конфекционирането на различни по вид и предназначение шевни изделия. Разглеждат се технологичните параметри на процесите в зависимост от използваните съоръжения при настилане, рязане, подлепване, влаготоплинна обработка и монтаж на изделията. Анализират се технологичните възможности на различните машини и съоръжения и се дава възможност за придобиване на практически умения за работа с тях. Изучава се както създаването на цялостни технологии за изработване на различни видове облекла, така и технологични варианти за обработка на принадлежащите им възли.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Христо Петров

 • Магистър Изр. - Трикотажни технологии и машини
  • Основни теми: Понятия в плетенето; Видовете и устройство на плетачни автомати за напречно плетене; Видове и устройство на плетачни автомати за надлъжно плетене; Технологии за производство на плетени структури от напречни и надлъжни плетки; Видове напречни и надлъжни плетки.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Даниела Софронова

 • Магистър Изр. - Шевни машини и съоръжения
  • Основни теми: Складово стопанство в шевната фирма. Прегледни маси; Настилащи и разкрояващи устройства и съоръжения – дискови и пластинчати ножици, банцизи, автоматизирани разкройващи устройства; Класификация на шевните машини. Бодообразуващи елементи. Образуване на бодов ред клас 100. Бодообразуване при шевни машини клас 200; Образуване на бодов ред клас 300 – люлеещ се и ротационен грайфери; Основни механизми на шевна машина клас 300. Зиг-Заг машини; Образуване на бодов ред клас 400 – едно, дву и повече иглови машини; Образуване на бодов ред клас 500 – оверлог. Шевни машини за “флат-лок” бодов ред; Шевни полуавтомати за пришиване на копчета и изработка на илици. Обработващи центрове; Бродировачни и маркови автомати. Подлепващи преси. Машини за окончателна обработка.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Даниела Софронова