Катедра "Обща електротехника"

Катедра "Обща електротехника" води началото си от катедра „Теория на електричеството и измервателна електротехника”, която е създадена през 1945г. едновременно с откриването на Машинно - технологичния факултет към Държавно висше училище в град София. През 1953 г. катедрата се преименува на „Теоретична и измервателна електротехника” и към нея се оформя секция „Обща електротехника” с ръководител доц. Иван Гатев. През 1966 г. от нея се отделя катедра „Електроизмервателна техника” и катедрата се преименува на „Теоретична електротехника”, като включва и секция „Обща електротехника”. През 1969 г. по предложение на Факултетния съвет при Електротехнически факултет става фактическото отделяне на катедра „Обща електротехника” като самостоятелна катедра с пръв ръководител доц. Иван Гатев. Създаването на катедрата се узаконява със заповед №6150 от 18.11.1969 г. на МНП. От тази дата до сега катедра „Обща електротехника” функционира и се развива като самостоятелна катедра.

Катедрата разполага с пет лаборатории и развита лабораторна база, което позволява провеждане на лабораторни упражнения по всички преподавани дисциплини. В лабораториите се обучават студенти от неелектротехническите специалности на Технически университет – София.

Интернет страница:http://oe.tu-sofia.bg/

 • Ръководител катедра

  ivailo_336.jpg
  Име: Ивайло Долапчиев
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 02 965-3189
  Кабинет: 12536
  E-mail: ivailodo@tu-sofia.bg

  Заместник ръководител

  k_todorova_1_334.jpg
  Име: Калинка Тодорова
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 02 965-3665
  Кабинет: 12524
  E-mail: ktodorova@tu-sofia.bg

Академичен състав

доц. д-р инж. Адриан Иванов
каб.:12242
E-mail: apiv@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Ивайло Долапчиев
тел.:02 965-3189
каб.:12536
E-mail: ivailodo@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Иван Костов
тел.:02 965-2398
каб.:12520
E-mail: igkostov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Калинка Тодорова
тел.:02 965-3665
каб.:12524
E-mail: ktodorova@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Кирил Стойков
тел.:02 965-3665
каб.:12524
E-mail: k_stoykov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Стефчо Гунински
тел.:02 965-2318
каб.:12522
E-mail: sgg@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Димитър Павлов
тел.:02 965-2348
каб.:12538
E-mail: dpavlov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Камелия Николова
тел.:02 965-2136
каб.:12527
E-mail: knikolova@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Цветомир Стоянов
тел.:02 965-2318
каб.:12522
E-mail: cmetodiev@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Никола Серафимов
тел.:02 965-2398
каб.:12520
E-mail: nsse@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Снежана Димитрова
тел.:02 965-2428
каб.:12525
E-mail: s.dimitrova@tu-sofia.bg

Помощно-технически персонал

маг. инж. Добринка Кръстева
тел.:02 965-2428
каб.:12525
E-mail:krasteva@tu-sofia.bg
техн.изпълнител Христо Аврамов
тел.:02 965-2314
каб.:12019

 • Електротехника и електроника, BMEg 26
  • Електротехника и електроника е задължителен фундаментален учебен курс от бакалавърската програма на специалността общо машиностроене.

   Цел на обучението по дисциплината “Електротехника и електроника” има е да даде на студентите от специалността “Общо машиностроене” достатъчен обем знания за основни въпроси на електрическо и магнитно поле, електрическите и магнитните вериги, електрическите измервания, електрическите машини и апарати и преди всичко за техническите характеристики и възможностите за приложение на изучаваните електротехнически устройства. Дисциплината има за цел и да запознае студентите с принципа на действие и анализа на основни електронни схеми и устройства, а също така и с опростени методи за проектиране на някои от тях. Придобитите знания ще позволят на специалистите по машиностроене да участват пълноценно в широко профилни колективи при разработката на съвременни промишлени съоръжения.

   В резултат на изучаването на дисциплината “Електротехника и електроника” бъдещите машинни инженери ще могат да участвуват компетентно при проектирането и експлоатацията на различни машиностроителни обекти, в които участвуват и разнообразни електротехнически устройства и ще имат необходимата база за съвместна работа със специалистите по електротехника.

   Дисциплината се преподава на немски език.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иван Костов

 • Електротехника и електроника, FBME27
  • Електротехника и електроника е задължителен фундаментален курс от бакалавърската програма на специалностите на Машиностроителния и Машинно - технологичния факултети на Технически университет – София.

   Знанията и уменията по Електротехника и електроника създават предпоставки за многостранна реализация на студентите в областта на машиностроенето, и спомагат за правилната и безопасна експлоатация на електротехническите и електронни съоръжения.

   Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат основните закони и прояви на електромагнитното поле, основните методи за анализ на електрическите вериги при постояннотокови и стационарни синусоидални режими, принципите на действие, експлоатационните характеристики и параметри на основните електрически машини за постоянен и променлив ток. В областта на електрониката да изучат свойствата на най-често използваните полупроводникови елементи и тяхното приложение в разнообразни електронни устройства намиращи приложение в машиностроенето.

   В края на обучението си студентите ще познават понятийният апарат в електротехниката и електрониката, ще могат да определят основни, величини и характеристики при експлоатацията на електрически и електронни устройства и ще разполагат с основа за по нататъшно запознаване с нови електротехнически и електронни устройства като ще общуват с лекота съвместната работа с инженери от електротехническите специалности. 

   Лектори:

   доц. д-р инж. Ивайло Долапчиев

 • Електротехника, BCSTg 02
  • Електротехника е задължителен фундаментален учебен курс от бакалавърската програма на специалността Компютърни системи и технологии.

   Цел на обучението по дисциплината “Електротехника” е да даде на студентите от специалността “Компютърни системи и технологии” достатъчен обем от знания за основни въпроси на електромагнитното поле, електрически вериги при постоянен и променлив ток, изчисляване на преходни процеси в електрическите вериги, приложението на интегралните трансформации в електротехниката, понятия за електрически филтри, амплитудно- и фазочестотни характеристики, а също така и за полупроводникови градивни елементи и приложението им в електрониката.

   В резултат на изучаването на дисциплината “Електротехника” бъдещите компютърни инженери ще получат основни познания за самостоятелен анализ и изчисляване на електрически вериги при стационарни и нестационарни режими на работа.

   Дисциплината се преподава на немски език.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иван Костов

 • Електротехника, BMEH06
  • Електротехника е задължителен курс от бакалавърската програма на специалността “Мехатрони Системи”. Знанията и уменията по дисциплината създават предпоставки за многостранна реализация на студентите в областта на експлоатацията на електротехническите съоръжения.

   Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат основните закони на електромагнитното поле, основните методи за анализ на електрическите вериги при стационарни постояннотокови и променливотокови режими. Получените знания позволяват да се изяснят принципите на действие, експлоатационните характеристики, методите за управление на редица електрически машини и апарати.

   В края на обучението си студентите ще могат да използват инженерната абстракция за анализ на прости електрически схеми и устройства. Практическата работа в лабораториите дава възможност да се разбере връзката между математическото представяне на поведението на електрическите съоръжения и реалните физически ефекти произтичащи от това. Получените знания ще позволят на студентите да общуват с лекота при съвместната си работа с инженери от други специалности.

   Дисциплината се преподава на английски език.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Ивайло Долапчиев

 • Учебни материали