faculties_present_img

VII Научна конференция с международно участие "Съвременни технологии в културно-историческото наследство"

ИмеVII Научна конференция с международно участие "Съвременни технологии в културно-историческото наследство"
Начална дата10-10-2019
Крайна дата12-10-2019
Място на провежданеТехнически университет София - Център за международни срещи „Хелмут Бьоме“
РезюмеФорумът е организиран в рамките на „Дни на науката - 2019 с партньорството на УАСГ София и Проект на Европейския фонд за регионално развитие по ОП Наука и образование за интелигентен растеж „Изграждане и развитие на център за върхови постижения Наследство БГ“ и е ориентиран към специалисти както в областта на проучването и популяризирането на културно-историческото наслед­ст­во така и в създаването на съвременни технически средства и технологии на представяне и продукти за осъществяване на изследванията (архитектурни, инженерни, урбанистични, дизайнер­ски и конструк­тив­ни). Основната цел е привличането на учени, изследователи и специалисти от различни научни области - дизайнери, музейни и библиотечни работници, фолклористи и етнографи, специалисти реставратори, компютърни специалисти, програмисти, архитекти, строи­телни инженери и геодезисти, свързани с обследване, опазване, рестав­рация и социализация на недвижимите паметници на културата като част от културно-историческото наследство и превръщането му в ресурс за креативни индустрии.
Тематиката на конференцията покрива следните направления:
1. Съвременни проблеми и проучвания на културно-историческото наследство.
2. Технически иновации и средства при създаване на интерактивни експозиции; изграждане на съвременна музейна среда.
3. Съвременни средства за възпроизвеждане и пренос на данни; механизми за адаптивно управление на информационни потоци.
4. Реставрация и социализция на културно-историческото наслед­ство.
5. Методология и образование за опазване на архитектурното нас­лед­ство.
6. Национално наследство при интериора и мебелите.
7. Съвременни средства и технологии за пред­ставяне.
8. Персонализирано търсене и споделяне обек­ти на културното наследство във виртуална, допълнителна и мултимодална среда.
Уеб страницаhttp://conference-design.tu-sofia.bg/