faculties_present_img

Семестриални такси за учебната 2016/2017 - платено обучение

На основание  чл. 95 ал.4 от Закона за  висше  образование и Протокол № 7 на АС на ТУ – София   от 06.07.2016 г. определям  таксите за платено обучение на студенти (бакалаври и магистри) за I и II семестър и докторанти за уч. 2016/2017 г.
и заповед № 2367 - 18.07.2016, както следва:

 

         Такса за кандидатстване  -  30 лв.
          Семестриалните такси за платено обучение на студенти за ОКС „бакалавър”   за уч. 2016/2017 г., както следва:
- За студенти от специалности „Стопанско управление”, „Публична администрация”  и „Мениджмънт на алтернативния туризъм”   
Редовно обучение  -                                                                   506 лв.
Задочно обучение  -                                                                   190 лв.
-   За   студенти от всички останали специалности           
Редовно обучение  -                                                                 1157 лв.
Задочно обучение  -                                                                  452 лв.
          Годишни такси за  платено обучение на докторанти   за уч. 2016/2017 г., както следва:
-   За докторанти I ниво   
Редовно обучение  -                                                                  2300 лв.
Задочно обучение  -                                                                  1100 лв.
-   За докторанти II ниво   
Редовно обучение  -                                                                   4400 лв.
Задочно обучение  -                                                                   2400 лв.
-   За докторанти III ниво   
Редовно обучение  -                                                                   7000 лв.
Задочно обучение  -                                                                   4000 лв.
          Семестриалните такси за платено обучение на студенти за ОКС „магистър”,     изравнително и допълващо магистърско обучение за уч. 2016/2017 г., както следва: 
 

 
 
 
 
Факултет
 
 
 
 
Специалност
Редовно обучение Задочно
обучение
 
 
 
 
Еднократно плащане
Разсрочено плащане  
 
 
 
Еднократно плащане
ПЪРВА ВНОСКА
/срок на плащане/
Зимен семестър
При записване
 
Летен семестър
При записване
ВТОРА ВНОСКА
/срок на плащане/
Зимен семестър
до 25.11.2016г.
 

Летен семестър
до 27.04.2017 
 
ФА Автоматика, информационна и управл. техника 850 лв. 425 лв. 425 лв. 475 лв.
ФА С-ми за енергоефективно управление  
850 лв.
 
425 лв.
 
425 лв.
 
475 лв.
ФА Вградени с-ми за управление 850 лв. 425 лв. 425 лв. 475 лв.
ЕФ Електротехника 850 лв. 425 лв. 425 лв. 475 лв.
 
ЕФ
Електроенергетика и електрообзавеждане  
850 лв.
 
425 лв.
 
425 лв.
 
475 лв.
ЕФ Електрическа е-гия от възобнов. енерг. източници 850 лв. 425 лв. 425 лв. 475 лв.
ЕМФ Топлоенергетика 850 лв. 425 лв. 425 лв. -
ЕМФ Ядрена енергетика 850 лв. 425 лв. 425 лв. -
 
ЕМФ
Проектиране и технологии за облекло и текстил  
850 лв.
 
425 лв.
 
425 лв.
 
-
 
ЕМФ
Хидравлична и пневматична техника  
850 лв.
 
425 лв.
 
425 лв.
 
 
 
ЕМФ
Газово инженерство и мениджмънт   -
 
-
 
-
 
 
475 лв.
ЕМФ ЕТ и ЕФ в СПО 850 лв  425 лв 425 лв  
 
МТФ
Машиностроителна техника и технологии  
1000 лв.
 
500 лв.
 
500 лв.
 
525 лв.
 
МТФ
 
Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето  
1000 лв.
 
500 лв.
 
500 лв.
 
525 лв.
 
МТФ
Инженерна екология  
850 лв.
 
425 лв.
 
425 лв.
 
475лв.
 
МФ
Машиностроене и уредостроене  
850 лв.
 
425 лв.
 
425 лв.
 
475лв.
МФ Мехатроника 850 лв. 425 лв. 425 лв. -
МФ Инженерна логистика 850 лв. 425 лв. 425 лв. -
МФ
 
Техническо законодателство и управление на качеството  
850 лв.
 
425 лв.
 
425 лв.
 
-.
МФ Инженерен дизайн 850 лв. 425 лв. 425 лв. -
МФ Проектиране на иновативни инженерни продукти 850 лв. 425 лв. 425 лв. -
 
МФ
Метрология и измервателна техника    
850 лв.
 
425 лв.
 
425 лв.
 
-
ФЕТТ Електроника 850 лв. 425 лв. 425 лв. 475 лв.
ФЕТТ Микротехнологии и наноинженеринг  
850 лв.
 
425 лв.
 
425 лв.
-
ФЕТТ Силови електронни системи 850 лв. 425 лв. 425 лв. -
ФТК Телекомуникации 850 лв. 425 лв. 425 лв. -
ФТК Иновативни комуникационни тех. и предприемачество   850 лв. 425 лв. 425 лв. -
ФКСУ Информационни технологии 850 лв. 425 лв. 425 лв. -
 
ФКСУ
Компютърни технологии и приложно програмиране  
850 лв.
 
425 лв.
 
425 лв.
 
-
 
ФКСУ
Компютърни технологии в нематериалната сфера  
 
850 лв.
 
 
425 лв.
 
 
425 лв.
 
 
         -        
ФКСУ Компютърно и софтуерно инженерство 850 лв. 425 лв. 425 лв. -
ФКСУ Графичен и уеб дизайн 850 лв. 425 лв. 425 лв. -
ТФ Транспортна техника и технологии  
850 лв.
 
425 лв.
 
425 лв.
 
-
ТФ Авиационна техника и технологии  
850 лв.
 
425 лв.
 
425 лв.
 
-
 
ТФ
Технология и управление на транспорта  
850 лв.
 
425 лв.
 
425 лв.
 
-
ТФ Авиационно инженерство
/на английски език/
3000 лв. 1500 лв. 1500 лв. -
 
СФ
 
Индустриален мениджмънт
 
1000 лв.
 
500 лв.
 
500 лв.
 
525 лв.
 
СФ
 
Публична администрация
 
850 лв.
 
425 лв.
 
425 лв.
 
475 лв.
 
СФ
 
Стопанско управление
 
1000 лв.
 
500 лв.
 
500 лв.
 
525 лв.
 
СФ
Мениджмънт в електроенергетиката    
-
 
-
 
-
 
525 лв.
СФ Управление на проекти - - - 600 лв.
 
ФАГИОПМ
Стопанско управление (немски език)  
1000 лв
 
500 лв
 
500 лв
 
-
 
ФАГИОПМ
Компютърни системи и
технологии (немски език)
 
1000 лв.
 
500 лв.
 
500 лв.
 
-
 
ФАГИОПМ
Изравнително обучение ИМ и СУ (немски език)  
1000 лв.
 
500 лв.
 
500 лв.
 
-
ФАГИОПМ Индустриален мениджмънт
(немски език)
1000 лв. 500 лв. 500 лв. -
ФАГИОПМ Общо машиностроене
(немски език)
850 лв. 425 лв. 425 лв. -
 
ФАИО
Индустриално инженерство  (англ. език)  
850 лв.
 
425 лв.
 
425 лв.
 
-
 
ФАИО
Бизнес информатика (англ. език)  
1000 лв.
 
500 лв.
 
500 лв.
 
-
 
ФАИО
Електронно управление (англ. език)  
850 лв.
 
425 лв.
 
425 лв.
 
-
ФАИО Управление на ресурси в
предприятия (англ. език)
850 лв. 425 лв. 425 лв. -
ФФОЕ Информационни и комуникационни технологии
(френски ез.)
 
850 лв.
 
425 лв.
 
425 лв.
 
-
ФФОЕ
 
Електротехника,електроника и автоматика (френски ез.)  
850 лв.
 
425 лв.
 
425 лв.
 
-
ФПМИ Приложна математика 850 лв. 425 лв. 425 лв. -
ФПМИ Геоинформатика 850 лв. 425лв. 425лв. -
 
ФИЛИАЛ
ПЛОВДИВ
         
 
ФМУ
Машиностроителна техника и технологии  
850 лв.
 
425 лв.
 
425 лв.
 
-
 
ФМУ
Машиностроене и уредостроене  
850 лв.
 
425 лв.
 
425 лв.
 
-
 
ФМУ
Транспортна техника и технологии  
850 лв.
 
425 лв.
 
425 лв.
 
-
 
ФМУ
Авиационна техника и технологии  
850 лв.
 
425 лв.
 
425 лв.
 
-
 
ФМУ
Полиграфия  
850 лв.
 
425 лв.
 
425 лв.
 
-
ФМУ Мениджмънт на автомобилен транспорт 850 лв. 425 лв. 425 лв. -
ФЕА 
 
Оптоелектронна и лазерна техника  
850 лв.
 
425 лв.
 
425 лв.
 
-
 
ФЕА
Комтърни системи и технологии  
850 лв.
 
425 лв.
 
425 лв.
 
-
ФЕА Електротехника 850 лв. 425 лв. 425 лв. -
 
ФЕА
Автоматика и информационно управляваща техника  
850 лв.
 
425 лв.
 
425 лв.
 
-
ФЕА Електроника 850 лв. 425 лв. 425 лв. -
ФЕА СОТАСС 850 лв. 425 лв. 425 лв.  
БАЗА
СЛИВЕН
         
 
ИПФ
Автоматика и информационно управляваща техника  
850 лв.
 
425 лв.
 
425 лв.
 
475 лв.
ИПФ Електротехника 850 лв. 425 лв. 425 лв. 475 лв.
ИПФ Топлотехника 850 лв. 425 лв. 425 лв. 475 лв.
 
ИПФ
Машиностроителна техника и технологии  
850 лв.
 
425 лв.
 
425 лв.
 
475 лв.
 
ИПФ
Компютърна бизнес информатика  
850 лв.
 
425 лв.
 
425 лв.
 
475 лв.
ИПФ Автотранспортна техника 850лв. 425лв. 425лв. 475 лв.
ИПФ Електрическа енергия от възобновяеми енерг.източн. 850лв. 425лв 425лв. 475 лв.
ИПФ Компютърни технологии в машиностроенето 850 лв. 425 лв. 425 лв. 475 лв.
ИПФ Иновации и т-гии в педагогика 850 лв. 425 лв. 425 лв. 475 лв.
ИПФ Автотехническа експертиза 850 лв. 425 лв. 425 лв. 475 лв.
ИПФ Проектиране и технологии за облекло и текстил 850 лв. 425 лв. 425 лв. 475 лв.
ИПФ Отоплителна, вентилационна и климатична т-ка 850 лв. 425 лв. 425 лв. 475 лв.