faculties_present_img

Семестриални такси за учебната 2016/2017 - държавна поръчка

​​На основание ПМС 105/03.05.2016 г. чл. 1,  публикувано в ДВ бр.36 от 13.05.2016 г., са определени следните такси за кандидатстване и  обучение на студенти  и  докторанти за  учебната 2016/2017 г. със заповед  № 1557 / 19.05.2016 г. :

1. Такси за кандидатстване, в т.ч. и при възстановяване на студентски права:

- за първи изпит
- за всеки следващ                       

30 лв.
25 лв.

 

2.  Семестриални такси за обучение на студенти по специалности „Публична администрация” и „Стопанско управление” за степени „професионален бакалавър”,  „бакалавър”  и „магистър след бакалавър”

- редовно обучение
- задочно обучение
- дистанционна ф-ма на обучение

160 лв.
75 лв.
75 лв.

3.  Семестриални такси за обучение на студенти по специалност „Мениджмънт на алтернативния туризъм” за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”

- редовно обучение
- задочно обучение                             

160 лв.
75 лв.

 

4.  Семестриални такси за обучение на студенти  за степени „професионален бакалавър”,  „бакалавър”, „магистър след средно”  и  „магистър след бакалавър” за всички останали специалности

- редовно обучение
- задочно обучение
- дистанционна ф-ма на обучение

325 лв.
185 лв.
185 лв.

5. Годишни такси за обучение на докторанти по специалности „Публична администрация” и „Стопанско управление”

- редовно обучение                            
- задочно обучение           

680 лв.
300 лв.

6. Годишни такси за обучение на докторанти за всички останали специалности

- редовно обучение
- задочно обучение                             

800 лв.
400 лв.

7. Семестриални такси за обучение на чуждестранни студенти по чл.95, ал.7 ЗВО за степен  „бакалавър”, „магистър” и „магистър след бакалавър” на български и чужд език

- редовно обучение
- задочно обучение                     
- дистанционна ф-ма на обучение                      

1500 евро
750 евро
500 евро

 

8. Семестриални такси за Eзиков курс/Подготвително обучение на чуждестранни студенти/

- обучение на  български език                           
- обучение на чужд език

1250 евро
1250 евро

 

9.  Годишни такси за обучение за чуждестранни докторанти и специализанти

- редовно обучение
- задочно обучение                                                 
- езиков курс                                                       

3500 евро
2000 евро
2500 евро

 

​10. На основание Зап. №2236/15.07.2010г. т.7 на Ректора на ТУ – София за възстановяване на студентски права след отстраняване таксата е в размер на 60 лв.
Докторантите в държавните висши училища се освобождават  от заплащане на такси през последните две години на докторантурата.
Таксите, определени в евро, се заплащат в левовата равностойност по курса,  определен  от БНБ в деня на плащането.
Чуждестранните специализанти със срок на обучение, по-малък от една година, заплащат такси в намалени размери, определени от висшите училища в съответствие с правилниците им.
Студентите, докторантите и специализантите от държави – членки на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, приети в ДВУ  заплащат такси в посочения размер като български студенти и докторанти.