faculties_present_img

Специалност "Автоматизация на производството"

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО“

Целта на обучението на докторантите по докторска програма „АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО“ в катедри „Автоматизация на непрекъснатите производства“ (АНП, ФА) и „Автоматизация на електрозадвижванията“ (АЕЗ, ФА) е насочена към:

а) повишаване квалификацията на обучаваните докторанти;

б) формирането им като висококвалифицирани преподаватели за ТУ-София;

в) изграждането им като компетентни, знаещи и можещи учени, готови да посрещнат предизвикателствата на съвременната индустрия и технологии.

Постигането на поставената цел е свързано с изпълнението на следните задачи:

а) спазване на законовите изисквания при обучението на докторанти;

б) обучението и консултирането на докторантите да се извършва от висококвалифицирани хабилитирани преподаватели;

в) непрекъснато усъвършенстване и осъвременяване на материалната база за следване на световните стандарти в научната област;

г) прилагане на съвременните достижения в областта на информационните и комуникационни технологии за развойна дейност, анализ и обработка на информация и данни;

д) поддържане на непрекъснат контакт, близко взаимодействие и отговаряне на нарастващия интерес на фирми от областта към научно-приложни разработки, свързани с тематиката на докторската програма.

Изискванията към подготовката на специалисти с образователна и научна степен “Доктор” по докторска програма „АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО“ са:

● да имат отлична подготовка в областта на теория на автоматичното управление;

● да притежават специфични познания в областта на автоматизация на технологични процеси;

● да имат подготовка в областта на комуникационната техника и технологии;

● да имат познания в областта на техническите средства за автоматизация;

● да имат познания в областта на разпределените системи за управление на производството;

● да имат познания в съвременната измервателна техника на електрически и неелектрически величини;

● да имат подготовка за моделиране на процеси и системи с непрекъснат и дискретен характер;

● да имат подготовка в областта на синтеза на иновативни алгоритми за управление на процеси в условия на неопределеност и с гарантиране на качество на управление;

● да имат познания в областта оптимизация на системи в производствената и непроизводствената сфера;

● да имат подготовка за планиране и управление на производството; вземане на решение в системите за управление; MES и ERP системи.

● задълбочено и творческо познаване и използване на литература в конкретната област, в която е формулирана темата на дисертацията;

● изява на творческо мислене;

● придобиване на високо ниво на умения, знания и квалификация за теоретична и/или експериментална изследователска работа.

Докторантите на катедра „Автоматизация на непрекъснатите производства“ имат достъп до съвременни електронни и дистанционни форми на обучение, допълващи класическите. Учебните лаборатории са оборудвани със съвременни индустриални технически средства за автоматизация, като програмируеми контролери и индустриални комуникационни мрежи. Изградени са информационни, комуникационни и управляващи структури и системи, аналогични на срещаните в индустрията. Създадени са условия за активна развойна и експериментална научно-изследователска дейност на докторантите, с което се гарантира тяхното професионално израстване, като същевременно води и до постоянно обогатяване на лабораторната база с нови стендове и модели, намиращи приложение в учебния процес. Изследванията на докторантите в катедра АНП към ФА се извършват в лаборатории по:

 • „Управление на процеси и системи“;

 • „Технически средства и автоматизация на технологични процеси“;

 • „Логическо управление на процеси“;

 • „Оптимизация на системи“;

 • „Ферментационни технологии и автоматично управление на биотехнологични процеси“.

Изследванията на докторантите в катедра АЕЗ към ФА се извършват в лабораториите по:

 • „Електромеханични устройства”;

 • „Силова и управляваща електроника в електромеханиката”;

 • „Управление на електромеханични системи“;

 • „Автоматизация производствените механизми“;

 • „Моделиране на системи“;

 • „Логическо управление”;

 • „Автоматизирани производствени системи”;

 • „Сградна автоматизация – енергоефективни системи”;

 • „Сградна автоматизация – системи за управление”.

Всяка от изброените лаборатории е тясно специализирана и има за цел да допринесе и надгради класическите похвати за подготовка и обучение на докторанти по научната специалност „Автоматизация на производството (по отрасли)“.

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика


Обучението се провежда на: Български;

Технически сътрудник:

Катедра Автоматизация на електрозадвижванията

Технически сътрудник:

Катедра Автоматизация на непрекъснатите производства

Технически сътрудник:

Катедра Системи и управление

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg