Специалност "Системи с изкуствен интелект"

Докторската програма по "Системи с изкуствен интелект" е насочена към придобиване на фундаментални и приложни знания в областта.

Специален акцент в докторската програма е отделен върху надграждане на знанията, получени в ОКС „магистър”. Докторската програма създава условия да се придобият специфични и най-вече теоретико-практически умения. Знанията, които се придобиват, са групирани в четири направления: фундаментални; специални; езикови знания; методи на научното познание. Към последните се отнасят методите за критичен анализ, способностите да разработват, синтезират и прилагат научни и изследователски идеи и иновации, да решават комплексни научни проблеми, да разширяващи границите и/или допълват знанията в съответната научната област и нейните взаимодействия с гранични научни области.

Освен специфични знания, акцентира се и върху придобиване на умения като: използване на специализирана литература (в това число и на чужд език); адаптиране на математически модели в различни системи; систематизиране, обобщаване и анализиране на съществуващи постановки; самостоятелно провеждане на научни и приложни изследвания; оформяне и представяне на резултатите разбираемо, логично, прецизно и коректно.

Според академичния стандарт докторът по "Системи с изкуствен интелект" трябва да умее да усвоява, да създава и да интерпретира нови знания чрез научна дейност и собствени изследвания, да генерира нови знания, да разбира или прилага модерните постижения, да комуникира научно и професионално в изучаваната област на всички нива, да представя и защитава свои идеи не само пред специализирана, но и пред широка аудитория, да оформя и представя резултатите разбираемо, логично, прецизно и коректно.

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.3. Комуникационна и компютърна техника


Обучението се провежда на: Български; Английски;

Технически сътрудник:

Катедра Компютърни системи

Технически сътрудник:

Катедра Програмиране и компютърни технологии

Технически сътрудник:

Катедра Информационни технологии в индустрията

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg