faculties_present_img

Проведе се официална церемония "Първа копка" по проект BG16RFOP001-3.003-0012-C01

proekt_obnovqvane.jpg
С 3 500 000 лв. по европейски проект в ТУ се изгражда

Най-модерната университетска инфраструктура в България


 

  • Съвременни мултимедийни комуникационни и роботизирани комплекси компютризирани работни места, свързани във високоскоростни комуникационни мрежи за достъп до учебни материали и цифрово съдържание, иновативни устройства и системи за презентиране на технологии в реално време
  • Климатизация и осветление с минимум енергопотребление
  • Образование, съчетано с пазара на труда и европейските интеграционни процеси

„Изключително ми е приятно, че днес даваме началото на поредния проект с най-видим ефект за бъдещето на България - инвестициите в образованието. Това за нас е най-важната мярка“. Това обяви заместник-министърът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програма „Региони в растеж“ 2014-2020 Деница Николова, която заедно с ректора проф. дтн. инж. Георги Михов поставиха началото (27.07.) на първия академичен проект за ремонт, климатизация и високотехнологично оборудване на висше училище. Общо 43 млн. лв. ще получат 13 университета, чрез управляваната от МРРБ ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г., по мярката за подкрепа на висшите учила в България чрез подобряване на образователната инфраструктура.

 Качественото инженерно образование, професионална реализация на младите специалисти и водещи научно-приложно изследвания е стратегическа задача за развитието на ТУ - София, която да го затвърди като водещ център за обучение и изследвания в региона, както и да осигури конкурентоспособността му в европейски мащаб. В този процес значима роля има университетската образователна инфраструктура, която се нуждае от качествена промяна, адекватна на развитието на новите технологии, подчерта ректорът проф. Георги Михов. Тази безвъзмездна финансова помощ продължава традицията на университета да сме първи и да инвестираме във все по-добро образование, съчетано с пазара на труда и европейските интеграционни процеси за развитие на икономика, основаваща се на знанието. Това е ключова инициатива, която ще ни подпомогне в изпълнение на стратегическите цели.

Ръководителят на проекта проф. д-р Никола Калоянов поясни, че използването на възможностите на съвременните информационни и комуникационни технологии и актуализирането на учебните програми е една от целите по проекта, както и подобряване на обитаемата среда чрез вътрешен ремонт, осигуряване на естетично и функционално обзавеждане, светлинен и топлинен комфорт на работното място и изграждане на високоефективни системи за климатизация, с оползотворяване на отпадна топлина.

Припомняме, че Проектът BG16RFOP001-3.003-0012-С01 “Подобряване качеството на образователната среда в ТУ - София за водещите приоритетни професионални направления 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 5.13 "Общо инженерство" чрез цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1”, който стартира в началото на месец ноември 2016 г., е на обща стойност 3 500 000 лв., от които 2 975 000 лв. европейско и 525 000 лв. национално съфинансиране, с продължителност 24 месеца. В двете университетски направления, приоритизирани по проекта, се обучават над 3700 студенти. Главната цел е осигуряване на привлекателно инженерно образование и обучение за създаване на конкурентоспособни личностни с професионални знания, умения и компетентности.

На ефективния старт на тази мащабна и значима инициатива присъстваха заместник-министрите на регионалното развитие и благоустройството г-жа Деница Николова и г-жа Малина Крумова, заместник-министърът на енергетиката г-н Жечо Станков, изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР),г-н Ивайло Алексиев, заместник-кмет на Район  Студентски г-н Светослав Иванов, председателят на Съвета на Ректорите  и ректор на Минно геоложкия университет проф. д-р Любен Тотев, ректорът на ХТМУ проф. д-р Митко Георгиев, на ЛТУ проф. д-р Иван Илиев, на УАСГ проф. д-р Иван Марков,  г-н Пламен Дилков, вицепрезидент на Българо-италианската индустриална камара, г-н Рибан Душан, заместник-председател на УС и главен оперативен директор на ЧЕЗ ЕСКО България и г-н Марилен Нора, директор инвестиции  ЕСКО сектор ЧЕЗ ГРУП, г-р Чан Трън, представител на академичната общност на Политехнически Университет, гр. Хо-Ши Мин, Р. Виетнам, декани, членове на АС, преподаватели и много журналисти.