Кандидатстване за ОКС "магистър" - Редовно обучение

Факултет: Електротехнически Факултет
Специалност: Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

За специалността „Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници” се приемат кандидати завършили ОКС „Бакалавър” по специалностите: “Електротехника”, “Електроенергетика и електрообзавеждане”, „Електроника”, „Автоматика, информационна и управляваща техника”, „Компютърни системи и технологии” и „Телекомуникации”, а за завършили други технически или нетехнически специалности да са завършили изравнителен курс по специалностите “Електротехника” или “Електроенергетика и електрообзавеждане” в ЕФ.


Продължителността на редовното обучение е 1,5 учебни години, включително разработване на дипломна работа. Средният успех от дипломата и дипломната защита (ОКС „Бакалавър”) на кандидатите трябва да бъде не по-малък от Добър. 

...
Още...
Факултет: Машиностроителен факултет
Специалност: Mедицинска техника
Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

Професионално направление 5.13 “Общо инженерство”


Основната цел на обучението по специалност „Медицинска техника” е да подготви високо квалифицирани специалисти в областта на разработване, производство, експлоатация и поддръжка на съвременни медицински изделия.

Младите инженерни кадри, завършили тази магистърска специалност получават солидни базисни знания, необходими ...
Още...

Факултет: Факултет за английско инженерно обучение
Специалност: Бизнес - информатика ( на английски език ) - съвместно с University of Westminster, Лондон
Професионално направление: 5.13. Общо инженерство
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

Технически и икономически науки


Специалността е насочена към изграждане на знания и умения, позволяващи на студентите да разработват висококачествени системи, използвайки сложни компоненти и техники в областите на компютърните технологии и информационни системи. Изискванията към студентите са да покажат компетентност в писмен и говорим английски език. Студентите, завършили успешно първата година, пр...
Още...