Кандидатстване за ОКС "магистър" - Редовно обучение

Факултет: Факултет по телекомуникации
Специалност: Телекомуникации (на български език)
Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

"Телекомуникации"

Редовно обучение - 1.5 години


...
Още...
Факултет: Факултет по телекомуникации
Специалност: Иновативни комуникационни технологии и предприемачество (на български език в ТУ-София и на английски език в Университета Аалборг, Дания)
Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

"Комуникационна и компютърна техника" и "Електроника, Електротехника и Автоматика".

Редовно обучение - 2 години.


...
Още...
Факултет: Електротехнически Факултет
Специалност: Eлектроенергетика и електрообзавеждане
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

Да са завършили ОКС „Бакалавър” по специалността, а за завършилите други технически или нетехнически специалности да са завършили съответно изравнително или допълващо обучение в ЕФ.


Продължителността на обучението е 1,5 учебни години, включително разработване на дипломна работа. Средният успех от дипломата и дипломната защита (ОКС „Бакалавър”) на кандидатите трябва да бъде не по-малък от Добър

...
Още...